article banner

שנת 2013

43/2013-דוחות כספיים לדוגמה לשנת 2013 הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך 

42/2013 - כנס התאגידים השנתי 2013 של הרשות לניירות ערך

41/2013 - עמדת סגל משפטית מספר 105-26: דיווח מקדים לדוחות הכספיים

40/2013 - עדכון להחלטה מספר 99-4 בעניין קווים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים

39/2013 - תיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) - נובמבר 2013

38/2013 - כנס התאגידים השנתי 2013 של רשות ניירות ערך

37/2013 - עמדות משפטיות הנוגעות לתשקיפי מדף

36/2013 - פרסומי רשות ניירות ערך

35/2013 - הצעות חקיקה בנושא הקלות ופיתוח שוק ההון - קובץ חקיקה ראשון מעודכן לאחר הערות הציבור

34/2013 - טיוטת הנחיית גילוי (הארכת הנחייה) – שאלון ממשל תאגידי

33/2013 - דחיית מועד של התשלום והדיווח לרשויות המס, בגין חודש אוגוסט 2013

32/2013 - תקן חשבונאות ישראלי מספר 35, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

31/2013 - הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך בנושא שינוי מתכונת אימוץ כללי החשבונאות הבינלאומיים (IFRS) - נוסח מתוקן לאחר הערות הציבור

30/2013 - מידע כספי נפרד ("סולו") - הצעה לתיקון הוראות הגילוי

29/2013 - עמדה משפטית מספר 103-29: ממצאים בקשר עם נאותות הגילוי בדבר בטוחות ו/או שעבודים שניתנו ע"י תאגידים מדווחים להבטחת פירעון תעודות התחייבות

28/2013 - עדכון עמדת סגל משפטית מספר 105-25: קיצור הדוחות

27/2013 - עמדה משפטית מספר 199-11 : חובות הגילוי של חברות רישום כפול

26/2013 - פרסום לשכת רואי חשבון בישראל בנושא הערכות שווי למטרת דיווח כספי

25/2013 - תקנות שעניינן הקלות לחברות ציבוריות קטנות ובינוניות וחברות אג"ח בדבר החובה לקבוע מדיניות תגמול

24/2013 - הצעה לתקן חשבונאות ישראלי מספר 34 (מעודכנת), הצגה של דוחות כספיים

23/2013 - השפעות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014) על הדוחות הכספיים לתקופות ביניים בשנת 2013

22/2013 - טיוטות תיקון תקנות ניירות ערך להצעות ציבור - הקלות לחברות קטנות והקלות בתשקיפים

21/2013 - טיוטת הנחיה להערות ציבור: גילוי בדבר מדיניות תגמול ותנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה

20/2013 - הצעות חקיקה בנושא הקלות ופיתוח שוק ההון - קובץ חקיקה מס' 1 בהמשך למתווה ההקלות

19/2013 - תקני דיווח כספי בינלאומיים - שינויים ועדכונים

18/2013 - המשך דוח ממצאים בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי

17/2013 - דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2013 הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך

16/2013 - הצעה לעיגון הנחיית גילוי בנושא הצגה מחדש של דוחות כספיים בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970

15/2013 - תיקון תקנות ניירות ערך בנושא שינוי מתכונת אימוץ כללי החשבונאות הבינלאומיים - הצעה לביטול האפשרות לאימוץ מוקדם

14/2013 - תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים הנכנסים לתוקף ברבעון הראשון של שנת 2013

13/2013 - גילוי בדבר שינויים בסביבה הכלכלית, המשבר בגוש היורו וסיכוני שוק - עדכון

12/2013 - ממצאים בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי שבוצעה על ידי תאגידים מדווחים ורואי חשבון מבקרים: ליקויים וכשלים שנמצאו במסגרת בדיקת סגל רשות ניירות ערך

11/2013 - קובץ שאלות ותשובות - גילוי נדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי

10/2013 - FAQ 21: מקבץ שאלות ותשובות בנוגע להשפעת אימוץ מערכת התקנים החדשה על הדוחות הכספיים שיוגשו בשנת 2013

9/2013 - תקנות החברות - הקלות לתיקון 20 לחוק החברות לעניין תנאי כהונה והעסקה בחברות ציבוריות ובחברות אגרות חוב

8/2013 - עמדה משפטית מספר 199-10: ערבות מהותית של בעל שליטה לפירעון אגרות חוב

7/2013 - עמדת סגל משפטית מספר 101-16: תיקון 20 לחוק החברות - שאלות ותשובות

6/2013 - הודעת הבהרה - דגשים לשינויים בין הנוסח המוצע של טיוטת התקנות לעיגון "הנחיית הגילוי בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה", ביחס לנוסח הנחיית הגילוי הקיימת

5/2013 - מסמך מרכז לשנת 2012: סקירת פרסומים עיקריים של הרשות לניירות ערך, משרד המשפטים והוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה- IASB)

4/2013 - פרסום מקבץ פניות מקדמיות בנושאים משפטיים

3/2013 - תקני ביקורת 108 - 106

2/2013 - פרסום מקבץ הנחיות מקדמיות בנושאים חשבונאיים

1/2013 - עיגון הנחייה בדבר גילוי נדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי ושיפור הגילוי הניתן בדוחות בגין ההון החוזר של התאגיד