פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 11/2013

מקבץ שאלות ותשובות בנוגע להשפעת אימוץ מערכת התקנים החשבונאיים

חוזר מקצועי 11/2013 –  FAQ 21

מקבץ שאלות ותשובות בנוגע להשפעת אימוץ מערכת התקנים החשבונאיים העוסקת בדוחות כספיים מאוחדים, הסדרים משותפים, השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות וגילוי של זכויות בישויות אחרות על הדוחות הכספיים שיוגשו בשנת 2013

מחלקה מקצועית – פברואר 2013

בחודש פברואר 2013, פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן: "סגל הרשות") את FAQ 21: מקבץ שאלות ותשובות בנוגע להשפעת אימוץ מערכת התקנים החשבונאיים העוסקת בדוחות כספיים מאוחדים, הסדרים משותפים, השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות וגילוי של זכויות בישויות אחרות על הדוחות הכספיים שיוגשו בשנת 2013.

רקע במאי 2011 פורסמה על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) מערכת תקנים חשבונאיים העוסקת בדוחות כספיים מאוחדים, הסדרים משותפים, השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות וגילוי של זכויות בישויות אחרות. תקנים אלו כוללים את תקן דיווח כספי בינלאומי 10 בדבר דוחות כספיים מאוחדים (IFRS 10), תקן דיווח כספי בינלאומי 11 בדבר הסדרים משותפים (IFRS 11), תקן חשבונאות בינלאומי 28 בדבר השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות (IAS 28) ותקן דיווח כספי בינלאומי 12 בדבר גילוי של זכויות בישויות אחרות (IFRS 12) (להלן ביחד: "מערכת התקנים החדשה"). מערכת התקנים החדשה עתידה להיות מיושמת בדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2013.

במסגרת מקבץ השאלות והתשובות סגל הרשות נותן מענה לסוגיות הבאות:

  • האם על תאגיד לצרף לדוח הכספי לשנת 2012 דוחות כספיים של חברה בשליטה משותפת שהינה בעלת חשיבות ניכרת לעסקי התאגיד או לפעילותו, אשר כתוצאה מיישום IFRS 11 תטופל בהתאם לשיטת השווי המאזני ותיחשב כחברה כלולה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (דו"חות כספיים שנתיים) התש"ע – 2010.
  • מהו היקף הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים לתקופות הביניים בשנת 2013 בקשר עם יישום מערכת התקנים החדשה?
  • מהו היקף הגילוי הנדרש בעדכון המידע על עסקי התאגיד ובדוח הדירקטוריון, המצורפים לדוחות הרבעוניים בשנת 2013 , בקשר עם יישום מערכת התקנים החדשה?

להורדת חוזר מקצועי הכולל סקירה של עיקרי קובץ השאלות והתשובות בפורמט PDFלחץ/י כאן.

להורדת FAQ 21 כפי שפורסם על ידי סגל הרשות בפורמט PDFלחץ/י כאן.