article banner

הערכות שווי

הבנת הערך של העסק שלך או של הנכסים של העסק שלך, הינו נכס בפני עצמו. הערכת שווי היא כלי חיוני היכול לעזור בהפקת ערך מקסימאלי בעת מכירה או רכישה של עסק.

קיימות מספר נסיבות המחייבות ביצוע הערכת שווי, ביניהן:

 • רכישת עסק
 • מכירה או מיזוג עסק או נכסיו
 • MBO/MBI
 • סכסוכים בין בעלי המניות
 • ראורגניזציה של העסק
 • צורכי דיווח חשבונאי

תקנים בינלאומיים:

 • 38 IAS
 • 36 IAS
 • IFRS 2

תקנים אמריקאים:

 • FAS 141/142

בעקבות כניסתה של התקינה הבינלאומית (IFRS), חברות רבות צריכות להתבסס יותר ויותר על אומדני השווי ההוגן, לצורך הדיווח הכספי שלהן.

צרכי תמיכה משפטית:

 • אובדן ופגיעה של מוניטין
 • אובדן יכולת הכנסה של עסקה
 • ערכת מגזרי פעילות
 • הליכי פירוק, כינוס והקפאת הליכים
 • הגנה על זכויות מיעוט

תחומי הערכות שווי:

 • עסק - מדידת השווי ההוגן של החברה בכללותה או בחלקה
 • נכסים בלתי מוחשיים - הערכת שווי המניה, אג"ח, אופציות, רשימת לקוחות, הסכמי בלעדיות
 • נכסים אינטלקטואליים - פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, זיכיונות, סודות מסחריים
 • הקצאת עלות רכישה - PPA
 • נכסים אישיים - הערכת רכוש ונכסים פרטיים
 • נכסי נדל"ן - חברות נדל"ן מסחרי ותעשייתי

עריכה חשבונאית של הדוחות הכספיים

סכום בר-השבה בהערכות שווי חשבונאיות https://bit.ly/3snomHp

תחזית תזרים מזומנים ביישום שיטת ה-DCF

https://bit.ly/3KR8025

שיעור ההיוון - WACC

https://bit.ly/3ue2RuV

   

למשרדנו ניסיון רב בביצוע הערכות שווי עבור ארגונים פרטיים ומוסדיים הפועלים במגוון רחב של תחומים. אנו מאמינים כי הערכת שווי אינה תוצאה של הליך טכני בלבד. הערכת שווי מקצועית ואיכותית היא תוצאה של יישום ניסיון רב שנים, יידע נצבר ויכולות אנליטיות ומקצועיות לצד יישום מתודולוגיות הערכה המתאימות לכל מקרה לגופו.

הערכות שווי

רו"ח שלומי בר-טוב

מנכ"ל פאהן קנה יועצים בע"מ

ליצירת קשר