article banner

עידוד השקעות הון

מעבירה הרצאה

עידוד השקעות הון - הדרך שלך לצמיחה

מומחי מחלקת חוקי עידוד השקעות ההון במשרדנו מסייעים ללקוחותינו למצות את זכויותיהם וליהנות ממענקי מדינה, שיעורי מס חברות מופחתים וכן שיעור מס מופחת בחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות באותן חברות.

הזכאות ליהנות מהטבות המס עוברת בשנים האחרונות ועם המעבר מהתמקדות בפעילות יצור המיועדת ליצוא, למתן הטבות מס נדיבות להכנסות שמקורן בנכס לא מוחשי בבעלות החברות.

כמו כן, חברות נדרשות לבחן מחדש את זכאותם להטבות המס ואת התנהלותן הכללית לאור אימוץ כללי BEPS במסגרת הדין הישראלי.

בנוסף, צוות המשרד הינו בעל ניסיון רב בטיפול בבקשות למענקים ובמסלולים מועדפים, אשר מבטיח ייעוץ מקצועי, מדויק וליווי אישי עד קבלת המענק.

שירותים מקצועיים

  • טיפול, ליווי והגשת בקשות למענקים ממשרד הכלכלה - בחינת זכאות, הגשת הטפסים לרשויות.
  • ליווי אישי ומעקב שוטף עד לאישור המענק.
  • בחינת זכאות להטבות מס במסגרת מסלול מפעל מועדף/מפעל טכנולוגי מועדף/מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד.
  • סיוע בבחינת היבטי המס במעבר ממסלול מפעל מאושר/מוטב למסלול מפעל מועדף/מפעל טכנולוגי מעודף.
  • סיוע לבחינת הטבות מס לרכישת/מכירת נכסי קניין רוחני במטרה ליהנות מהטבות המס במסגרת החוק לעידוד השקעות הון.
  • פניה לבקשת רולינג (החלטות מיסים) מרשות המיסים והכנת חוות דעת.
  • סיוע בבדיקות נאותות בעסקאות (Due Diligence) לבחינת עמידת החברה הנרכשת בדרישות החוק לעידוד השקעות הון.
  • סיוע לבחינת הטבות המס לגבי בניינים להשכרה, לרבות סיוע בפניה לקבלת אישור הרשות להשקעות ולפיתוח הכלכלה והתעשייה - מענקים.
  • סיוע בקבלת אישורים מיוחדים מהרשות לחדשנות, לרבות אישור להוצאות מחקר ופיתוח בהתאם להוראות סעיף 20א לפקודה, סיוע בקבלת אישורים להשקעות במסגרת חוק האנג'לים ועוד.

פייסבוק לייב - חוק ההסדרים: רפורמות המס הבולטות והכיס שלנו

עידוד השקעות הון

רו"ח יעקב ברשטיין

מנהל תחום עידוד השקעות הון, מחלקת מסים

ליצירת קשר