חברות צריכות להתרגל לעידן חדש

שירותי עריכת דוחות כספיים

משרדנו מבין את חשיבות עקרון אי התלות ומעניק לחברות שירותי עריכת דוחות כספיים, כשלב לפני הוצאת דוח מבוקר ו/או סקור.

רקע

הרשות לני"ע פרסמה טיוטת הבהרה להערות הציבור לעניין אי תלות רואה החשבון המבקר בנושא סיוע בהכנה ועריכת דוחות כספיים עבור המבוקר. עמדתה של הרשות הינה כי במקרה של סיוע כאמור, חזקה שנפגעת אי תלותו של המבקר ולכן דוחות אלה לא ייחשבו כדוחות כספיים מבוקרים כדין ו/או סקורים, העונים על הנדרש בחוק ני"ע ובתקנותיו.

שירות עריכת דוחות כספיים

מטרת השירות הינה עריכת דוחות כספיים, שנתיים ורבעוניים בהתאם לדרישות החלות על חברות ציבוריות. למעשה מתייחס השירות לחברות ציבוריות וחברות בנות או כלולות שלהן. השירות יינתן תוך שיתוף פעולה מלא עם רואה החשבון המבקר, אשר עימו נדון ונביא לידי פתרון את כל הסוגיות החשבונאיות אשר יעלו במהלך הכנת הדוחות הכספיים.
משרדנו פועל על פי גישה הגורסת כי הדוחות הכספיים הם כלי ניהולי חשוב. בהתאם לכך, נקדיש זמן להיכרות מעמיקה עם החברה, מאפייניה וסביבתה העסקית. כמו כן, נבצע תיאום ציפיות עם רואה החשבון המבקר.

לצורך ביצוע יעיל של המשימה, מציע משרדנו לעבוד על פי שלבי העבודה הבאים:

  • הכרת החברה על כלל מאפייניה וסביבתה העסקית
  • תיאום ציפיות עם רואה החשבון המבקר
  • קבלת מאזן בוחן ופירוטים נדרשים לתאריך החתך
  • חישוב מסים נדחים, מס תיאורטי והפרשה למס
  • הכנת תזרים מזומנים
  • איחוד דוחות כספיים (במידה ונדרש)
  • הכנה של פירוטים והרכבים לדוח הכספי
  • הדפסת הדוחות הכספיים, לרבות ביאור מדיניות חשבונאית וביאורי מלל (מדיניות חשבונאית, תביעות, תלויות, ערבויות, שיעבודים והתקשרויות) בהתאם לדרישות החברה ורואה החשבון המבקר
  • הגשת הדוחות לעיון החברה ורואה החשבון המבקר, לרבות מתן מענה שוטף לשאלות רואה החשבון המבקר
  • במידת הצורך, ביצוע עדכונים לדוחות, בהתאם לדרישת החברה ורואה החשבון המבקר

מחלקת עריכת דוחות כספיים

המחלקה מספקת שירותי עריכת דוחות כספיים למגוון חברות מענפים רבים. השירות ניתן, בין היתר, על ידי מנהלי ביקורת מנוסים, אשר להם ידע וניסיון נרחבים בעריכה ובביקורת של דוחות כספיים בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנותיו וכן לפי כללי IFRS או- US-GAAP, לפי העניין.
השירות במחלקה, מבוסס על קשר אישי וניתן באופן שוטף לחברות המבקשות ליווי פרטני ומאפשר לחברות ליהנות מהניסיון הרב הקיים במחלקה בתחום עריכת דוחות כספיים.
במסגרת שירות זה אנו מסתייעים ביכולות ובידע אשר נצבר במחלקות שלהלן:

מחלקה מקצועית - לצוות המחלקה ידע מקצועי רב ומומחיות נרחבת במכלול ההיבטים של התקינה החשבונאית בישראל, בארה"ב וכן של התקינה הבינלאומית. מבין תפקידיה של המחלקה ניתן למנות בין היתר לימוד ומחקר של החומר המקצועי וההתפתחויות אשר חלות בו, מתן מענה לסוגיות מקצועיות בתחומי החשבונאות והדיווח.

מחלקת מסים - צוות המחלקה מונה רואי חשבון, עורכי דין, משפטנים ומומחי מסים מנוסים. המחלקה מספקת שירותי יעוץ מקיפים בכל תחומי המסים, לרבות: מיסוי חברות, שותפויות ומוסדות ללא כוונת רווח, מיסוי יחידים, מיסוי בינלאומי, מחירי העברה, מסים עקיפים, שינויי מבנה ועוד. למחלקה ניסיון רב בטיפול בסוגיות מסים מורכבות ובליווי עסקאות ופעילויות השקעה בארץ ובחו"ל

יניב בן ברוך
שותף, מנהל מחלקה מקצועית
יניב בן ברוך