hero banner
יניב בן ברוך
תל-אביב
שותף, מנהל מחלקה מקצועית

יניב בן ברוך

תקציר

רו"ח יניב בן ברוך שותף במשרדינו, מנהל המחלקה המקצועית אשר אחראית בין היתר על לימוד ומחקר של החומר המקצועי וההתפתחויות אשר חלות בו, מתן מענה לסוגיות מקצועיות בתחומי החשבונאות והדיווח ועוד. לרו"ח בן ברוך ניסיון מקצועי ומומחיות בתקינה ישראלית, בינלאומית ואמריקנית. בנוסף, משתתף בישיבות הוועדה המקצועית לכללי חשבונאות ודיווח כספי של לשכת רואי החשבון.

התמחויות

ייעוץ חשבונאי וסקירת דוחות כספיים של חברות ציבוריות בישראל ובארה"ב, טרם הגשתם לרשויות.

ייעוץ וליווי חשבונאי של מיזוגים ורכישות, תשקיפים והנפקת ניירות ערך בישראל ובארה"ב.

הדרכת העובדים המקצועיים, המנהלים והשותפים בפירמה בדבר חידושי תקינה חשבונאית ישראלית, בינלאומית ואמריקנית.

לימוד ומחקר של החומר המקצועי בנושאים חשבונאות, ביקורת וחקיקה וההתפתחויות שחלות בהם, בארץ ובעולם.

בדיקות נאותות וחוות דעת מקצועיות.

כתיבה ועריכה של חוזרים, עלונים מקצועיים והדרכות.

ניסיון מקצועי ומומחיות בתקינה ישראלית, בינלאומית ואמריקנית, בין היתר בתחומים הבאים: מכשירים פיננסיים, איגו"ח, התקשרויות בעסקאות הגנה וטיפול במכשירים פיננסיים נגזרים; תכניות תגמול עובדים ונותני שירותים; הכרה בהכנסה.

השכלה

1996-1999: תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה - אונ' תל אביב.

קרא עוד
הכר את אנשינו