פאהן קנה-חוזרים מקצועיים

מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות זו מתייחסת לנתונים אישיים אשר נאספו ועובדו באמצעות

האתר  WWW.GrantThornton.co.il  וכמו כן על ידי אתרים המתארחים תחת מתחם התחום הנ"ל ("האתר") של Fahn Kanne Grant Thornton Israel,  רואי חשבון (שותפות רשומה) "Fahn Kanne") "אנחנו"). מדיניות פרטית זו מיועדת לפרסם ולהסביר את מדיניות הפרטיות של האתר בנוגע לאיסוף, שימוש והעברה לצדדים שלישיים של מידע המזהה אישית ("מידע אישי") ואשר נאספים בהקשר עם השימוש באתר.

מדיניות פרטית זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי אתר זה. בשימוש/בגלישה  באתר הנך מסכים/מסכימה למדיניות זו ופרט לאיסוף ובשימוש במידע כמפורט להלן. תנאים שאינם מוגדרים במורש במסמך זה יהיו המשמעויות שניתנו להם בתנאי האתר.

הכותרות וכותרות המשנה הינן מטעמי נוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות מדיניות הפרטיות או כל אחת מהוראותיה.

למען הסר ספק, מדיניות פרטיות זו חלה על איסוף נתונים אישיים דרך האתר ואינה חלה על כל פעילות מקוונת אחרת של Fahn Kanne.

כללי

Fahn Kanne  הינו חלק מרשת בינלאומית של משרדי רואי חשבון, מס וייעוץ עצמאים ("GRANT THORNTON  חברי רשת") המספקים שירותים מקצועיים תחת השם  GRANT THORNTON("GRANT THORNTON  ").

כל חבר ברשת GRANT THORNTON  הינו גוף משפטי נפרד ואינו אחראי למעשים ו/למחדלים לחברי רשת אחרים. ההסדרים או הכללים של רשת   GRANT THORNTONאינם מהווים או מרמזים על קיומם

של יחסי סוכנות או שותפות בין חברי רשת GRANT THORNTON .

מדיניות פרטית זוחלה על העתר בלבד ואינה חלה על אתרי GRANT THORNTON במקומות אחרים ברחבי העולם, אלא אם הם מתייחסים במפורש למדניות פרטית זו.

לתשומת לבכם/ן כי אתרי האינטרנט של חברי רשת GRANT THORNTON שהקישורים אליהם מוצגים באתר WWW.GrantThornton.co.il   הינם באחריות חברי רשת GRANT THORNTON הרלוונטיים

או חברות קשורות המנהלות אתרים אלא ואינם באחריות של Fahn Kanne. יתרה מכך, מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה אינה חלה על אתרים אחרים המקושרים לאתר זה אלא אם ציון אחרת

במדיניות הפרטיות שלהם. לפני העברת נתונים אישיים כלשהם, אנחנו מבקשים מהמשתמשים לקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרים אלה.

 

אילו נתונים אישיים הנכם אוסף כאשר אתם מבקרים באתר?

אין צורך להירשם על מנת לגשת לאתר, אך אם אתם משתתפים באחת מהפעילות או השירותים המוצעים על ידי האתר WWW.GrantThornton.co.il כי עז נאסוף את הנתונים האישיים שאנחנו צריכים

כדי לספק לכם את אותם השירותים. אם לא תספקו את המידע הנדרש לשם כך, הדבר עלול לפגוע במתן השירותים.

 

מידע שנאסף ממך:

   פרטי תקשורת כגון, שם מלא, תפקיד, כתובת דואר אלקטרוני, שם המעסיק ומספר הטלפון.

   פרטי שאלתך, תחומי עניין רלוונטיים הנוגעים לשירותים המקצועיים הניתנים על ידי GRANT THORNTON.

מידע טכני

כאשר גולשים באתר, אנחנו עשויים לאסוף מידע טכני כגון כתובת IP, פרטים אודות דפים בהם גלשתם באתר ומידע הנוגע לסוג תוכנת הדפדפן שבה השתמשתם.

האתר אוסף מידע סטנדרטי כאמור לעיל ומידע טכני על מנת לאמוד ולשפר את יעילות האתר, לאבחן בעיות בשרת שלנו, לנהל את האתר, לזהות מהיכן מגיעה תעבורת הדפדפן לאתר וכדי לזהות את המשתמשים שלנו. בנוסף, אנו עשויים לאסף מידע נוסף דרך  WWW.GrantThornton.co.il כמו מידע על שימוש והרגלי גלישה באתר. בכדי לאסוף מידע כזה, אנחנו עושים שימוש בעוגיות ("עוגיות").

מידע נוסף על השימוש בעוגיות ניתן למצוא בפרק שכותרתו "שימוש בעוגיות" כמפורט להלן.

 

מתי אנחנו אוספים נתונים אישיים?

אנחנו נאסוף פרטים אישים כאשר:

  נעשית הרשמה לניוזלטר

  כאשר משאירים לנו פרטים כדי שנוכל ליצור קשר אתכם

  מתבצעת גלישה באתר (באמצעות עוגיות)

  מתבצעת הרשמה לאירוע או בקשה להורדת מסמך מהאת

נאסף מידע הדרוש לעיבוד בקשה או כדי לספק שירותים שהתבקשו.

העברת מידע אלינו אינה חובה, אם כי מידע כזה נדרש על ידנו על מנת לספק את השירותים. אנחנו עשויים לבקש מידע משלים בכדי לספק מענה הולם לבקשה.

כיצד הנכם משתמשים בנתונים אישיים:

בכדי:

   לזהות אותך ולאמת את זהותך בזמן שיוצרים אתנו קשר

   אנחנו ניצור אתך קשר לגבי השירותים שלנו בהתאם לבקשתך

   נשלח לך ניוזלטר בהתאם לתחומי העניין הרלוונטיים שבהם נקבתם

   נשלח לך תזכורת על האירועים אליהם נרשמתם, לצורך זיהוי פיזי או וירטואלי של האירוע ושליחת תקציר של האירוע שהתקיים

   לצורך שיפור והתאמה אישית של שירותנו באמצעות ניתוח המידע אודות השימוש שלך באתר שלנו

   לעמוד בכל דין בהתאם לחקיקה החלה עלינו על מנת לשתף פעולה עם גופי הפיקוח ורשויות האכיפה

 

זכות בדיקה או תיקון

 

בהתאם לחוק החל, יש לך את הזכות לבקש לבדוק או לתקן את הנתונים האישיים המאוחסנים על ידנו אודותיך. כמו כן, הנך זכאי לדרוש

בכתב כי מידע המשמש לדיוור ישיר ימחק מרשימות התפוצה שלנו. על מנת לממש זכות זו, תוכלו לכתוב לכתובת info@GrantThoronton.co.il

תוך ציון כתובת הדואר האלקטרוני שברצונכם להסיר מרשימת התפוצה שלנו. מובהר בזאת כי בקשתך שלא לקבל מאתנו חומר שיווקי לא

תפגע בזכותנו להמשיך וליצור עמך קשר בדואר אלקטרוני או באמצעים אחרים בכל הנוגע לנושא ההתקשרות ביננו, כל עוד הוא קיים.

 

האם הנתונים האישיים שלי יועבר לצדדים שלישיים?

 

אנחנו ננקוט באמצעים סבירים בכדי להגן על הנתונים האישיים ולמנוע את העברתם לצדדים שלישיים.

 

Fahn Kanne אינה מוכרת, משכירה או מחכירה את הנתונים האישיים שלכם לצדדים שלישיים ולא תשתף את הנתונים האישיים שלכם

עם אחרים, ללא הסכמתכם, אלא אם כן על פי שיקול דעתה ובתום לב Fahn Kanne רואה צורך לעשות זאת באחת מהפעולות הבאות בכדי:

  • לציית לחוק בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה מסמכות ממשלתית או בכל מקרה של מחלוקת או התדיינות מכל סוג בינכם לבין

Fahn Kanne או בינכם לבין משתמשים אחרים בקשר לאתר;

  • לאכוף את מדיניות הפרטיות הזו או את תנאי העתר או מקרים שבהם Fahn Kanne סבורה באופן סביר שהמשתמש הפר את תנאי האתר,

ניצל לרעה את זכותו להשתמש באתר, או ביצעה מעשה או מחדל ש Fahn Kanne סבור באופן סביר שהוא מפר כל חוק, כללים או תקנות רלוונטיות.

Fahn Kanne רשאית לשתף את הנתונים האישיים של המשתמש במקרים אלה עם רשויות אכיפת החוק ורשויות מוסמכות אחרות ועם כל צד

שלישי כפי שיידרש על מנת להתמודד עם כל תוצאה של מעשה המשתמש או עוולה אזרחית;

  • לזהות, למנוע או לטפל באופן אחר בהונאה, או בבעיות אבטחה או בבעיות טכניות מתוך כוונה למנועה פגיעה גופנית או נזק לרכוש אחרים;
  • להגיב לבקשות לתמיכה ולפניות המשתמש;
  • להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות האישית של ,Fahn Kanne משתמשי האתר או הציבור הרחב;
  • באם Fahn Kanne תעבור שינוי שליטה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה או רכישה של כל או רוב נכסיה או ש Fahn Kanne העבירה או

הקצתה את פעילותה, וכתוצאה מכך העבירה את זכויותיה וחובותיה כלפי כל המשתמשים לצד שלישי;

           (7) לספק ו/או להגדיל שירות עבור המשתמש, למנוע נזק או לתקן תקלות;

           (8) בהתאם להרשאה המפורשת של המשתמש שניתנה טרם החשיפה.

 

למען הסר ספק, Fahn Kanne רשאית לפי שיקול דעתה המלא, לחשוף מידע שאינו מידע אישי לצדדים שלישיים.

 

Fahn Kanne עשויה גם לשתף נתונים אישיים עם חברי רשת GRANT THORNTON, חברות בנות, חברות בנות, חברות אחיות וחברות אם. נתונים אישיים

עשויים להיות משותפים גם עם קבלני משנה של Fahn Kanne בתנאי מפורש שהשימוש בהם יהיה עקבי עם מדיניות פרטיות זו.

 

לכמה זמן תשמרו את המידע הפרטי שלי?

Fahn Kanne תשמור את הנתונים האישיים אודותיך למשך כל תקופת ההתקשרות ביננו. לאחר תום תקופת החוזה, אנחנו נשמור את הנתונים האישיים

למשך הזמן הנדרש על מנת לאפשר לנו לשמור רישומים עסקיים למטרות ניתוח ו/או ביקורת לתקופה שהחוק מחייב, על מנת להגן על או להגיש תביעות,

ועל מנת לטפל בתלונות.

אנחנו נפעל למחיקת הנתונים האישיים כאשר הם אינם נדרשים עוד לאחת המטרות המצוינות לעיל. אם לא נוכל, מסיבות טכניות, למחוק את כל הנתונים

האישיים מהמערכת שלנו, אנחנו נדאג לנקוט באמצעים כדי למנוע את עיבוד המידע הזה.

האם נתונים אישיים מאובטחים?

Fahn Kanne משתמשת באמצעי אבטחה טכנולוגיים ותפעוליים המקובלים בתעשייה על מנת למנוע אובדן, שימוש לא מורשה, שינוי או מחיקה  של

נתונים אישיים. אנחנו דורשים מכל העובדים ומנהלים לשמור על סודיות הנתונים האישיים ולהגביל את הגישה לנתונים אישיים לאותם עובדים

שיש להם הרשאה מתאימה.

Fahn Kanne אינה מבטיחה או מתחייבת שמאגרי המידע שלה, לרבות מידע שאתם מספקים, לא ייפרצו ושמידע זה לא יגיע לידי צד שלישי בלתי

מורשה, וכל עוד אנחנו נוקטים באמצעי זהירות סבירים, אנחנו לא נישא באחריות לכל נזק, של כל סוג וסוג, אשר יתקיים כתוצאה מפריצה למאגרי

המידע ו/או האתר ו/או המחשבים.

העברות בינלאומיות

על מנת לספק שירותים באמצעות WWW.GrantThornton.co.il, אנחנו עשויים להידרש להעביר את הנתונים האישיים שלכם מחוץ לגבולות ישראל.

בכל פעם שהנתונים הנ"ל מעברים מחוץ לישראל, אנחנו ננקוט בצעדים מתאימים בהתאם לחוקים הרלוונטיים על מנת להבטיח את אבטחתם והגנה

על סודיותם. Fahn Kanne   עשויה גם לאסוף, להחזיק ולנהל את הנתונים האישיים שלכם באמצעות שירותי ענן או אירוח על ידי צד שלישי באופן סביר

למטרות עסקיות, והמידע עשוי להיות מאוחסן במדינות אחרות, לרבות בארצות הברית, ואתם מסכימים לכך שהעברת הנתונים שלכם יהיו מעוברים

מחוץ לגבולות ישראל כאמור לעיל. למידע נוסף על האופן שבו אנחנו מגנים על הנתונים האישיים, אנא צרו קשר אימנו באמצעות פרטי הקשר

המפורטים להלן.

שימוש בעוגיות

כחלק מהתפעול השוטף של האתר, Fahn Kanne משתמש "בעוגיות", קבצי מלל קטנים המאוחסנים בדפדפן המשתמש המשמשים בין היתר,

לאימות פרטים, התאמת תכנים להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. חלק מהעוגיות יימחקו ברגע שהדפדפן נסגר, בעוד שאחרות מאוחסנות

עד שיפוג תוקפן או יימחקו על ידי המשתמש.

Fahn Kanne רשאית לעשות שימוש בסוגי העוגיות הבאים:

 (1) עוגיות נחוצות, הנדרשות על מנת

להעלות את האתר או לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים מסוימים שהאתר מציע;

(2) עוגיות אנליטיות, שנועדו לנתר את האופן שבו

משתמשים משתמשים באתר על מנת לאפשר לנו לשפר את האתר והשירותים הניתנים באמצעותו; (3) עוגיות העדפה, המאחסנות את ההגדרות

האישיות  של המשתמש לגבי האתר; וכן

(4) עוגיות שיווקיות, המשמשות ליצירת פרסומות מתאומות אישית עבור המשתמשים ולאמוד את

האפקטיביות של מסעי הפרסום.

ביכולתכם גם, בכל עת, להסיר את "העוגיות" מהדפדפן שלך, או להגדיר את ההגדרות שלו בצורה כזו שישבית אותן. עם זאת, Fahn Kanne

אינה מתחייבת כי פעולות כאמור לא יפריעו לגלישה תקינה באתר והיא עשויה לחסום גישה ו/או לא לספק שירות במקרים בהם ננקטו פעולות כאמור.

תיקון מדיניות הפרטיות

Fahn Kanne רשאית וחופשית לתקן (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה והוספה, לרבות תנאים נוספים) ("השינוי") את מדיניות הפרטיות מעת

לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ותכלול את התאריך שבו בוצע השינוי. מבלי לפגוע בעסקאות קיימות, השימוש ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים

באמצאות האתר בעקבות השינוי, יהיו כפופים לנוסח המתוקן של מדיניות הפרטיות.

מדיניות פרטיות זו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל. כל מחלוקת הנובעת ממדיניות הפרטיות תידון באופן בלעדי על ידי בית המשפט בעל

סמכות השיפוט העניינית במחוז תל אביב.

איך ליצור אתנו קשר?

בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטית זו, אפשר לפנות אלינו בדואר אלקטרוני בכתובת info@GrantThoronton.co.il או דרך עמוד "צור קשר" באתר.

  1. כללי- info@il.gt.com
  2. עלוני מיסים- tax@il.gt.com
  3. עלוני בקרה- newsletter@il.gt.com
  4. עלוני ייעוץ כלכלי- newsletter@il.gt.com