בתקן 1300 של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (IIA) נקבע כי יש לערוך סקר הבטחת איכות של מערך הביקורת הפנימית, ע"י גורם חיצוני. תקן 1321 אף מחמיר וקובע כי "מבקר פנימי יוכל לציין כי ביקורת פנימית עומדת בתקנים הבינלאומיים למקצוע הביקורת הפנימית רק אם תוצאות התכנית להבטחת איכות ושיפור תומכות בהצהרה זו".

בישראל אימצו את התקן מספר גופים וביניהם משרד האוצר – אגף שוק ההון ורשות החברות הממשלתיות.

לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (The Institute of Internal Auditing) קבעה תקנים מקצועיים, על מנת לבדוק את איכות הביקורת הפנימית, אחת ל-5 שנים, על ידי בודק חיצוני מוסמך: IIA Quality Standard #1312 - External Assessments
הבדיקה מבוצעת ע"י בודק אשר הוסמך ע"י לשכת המבקרים הפנימיים העולמית. רו"ח יוסי גינוסר מחזיק בתעודה כנדרש.

סקר בקרת איכות חיצוני יכול לספק מספר יתרונות ותועלות. להלן היתרונות האפשריים:

  • קבלת הערכה בלתי תלויה לגבי הביקורת הפנימית והאם היא עומדת בסטנדרטים מקובלים.
  • מדובר בפקטור חשוב אשר יכול לספק ביטחון ומידע ל-3 גורמי מפתח: ועדת הביקורת, הנהלה בכירה ורו"ח חיצוניים.
  • קבלת "אישור" כי הביקורת הפנימית מספקת מידע מהימן בדבר סיכונים, שליטה ופיקוח' כולל פיקוח על עבודת המנכ"ל וועדת הביקורת ויו"ר וועדת הביקורת.
  • השוואה של הביצועים לביצועי עמיתים, דהיינו למקובל בענף.
  • קבלת הערכה לגבי תקינות מבנה הביקורת הפנימית, הכישורים שיש למבצעים אותה וכדומה.
  • קבלת הערכה לגבי הציפיות של גורמים בחברה מהביקורת הפנימית, ובדיקה האם הביקורת הפנימית עונה על הציפיות.
  • אפשרות לקבל משוב חוזר לצורך התייעלות.

העבודה מבוצעת בשיטת חמשת הרכיבים המאפשרים לבדוק את האפקטיביות, היעילות והאיכות של הביקורת הפנימית.

 

למשרדנו קיים מתווה השאלונים וטפסי ההערכה המתאימים על מנת לבצע את המשימה דלעיל ברמה הגבוהה ביותר, כמו כן אנו מחזיקים בהסמכה על ידי ה-IIA (לשכת המבקרים הפנימיים בארה"ב) לביצוע בקרת איכות על מערך הביקורת הפנימית (QAR).

מנכ"ל

רו"ח יוסי גינוסר

ליצירת קשר