פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 42/2013

כנס התאגידים השנתי 2013 של הרשות לניירות ערך

חוזר מקצועי 42/2013 

כנס התאגידים השנתי 2013 של הרשות לניירות ערך

מחלקה מקצועית – דצמבר 2013

ביום 11 בדצמבר 2013 התקיים כנס מחלקת תאגידים (להלן – "הכנס") של הרשות לניירות ערך (להלן – "הרשות") לשנת 2013. כמידי שנה, חולק הכנס למושבים שונים בחתך נושאים רחב ומגוון. השנה התמקד הכנס בנושא פיתוח שוק ההון וזאת באמצעות המשך קידומם של פרויקטים להפחתת העומס הרגולטורי בתחומים השונים ע"י הרשות וגורמים נוספים, כל זאת מבלי לפגום בהגנה על ציבור המשקיעים והמשך התערבות מידתית של הרשות היכן שהדבר מחויב המציאות.

במהלך הכנס הוצגו ונסקרו הנושאים הבאים (בהתאם לסדר העברתם הכרונולוגי):

  • פיתוח שוק ההון מזווית תאגידית

  • (היבטים הנוגעים למימון פעילויות מחקר ופיתוח, עסקים קטנים ופרויקטים לבנייה; מימון מוניציפאלי ומימון תשתיות וכן היבטים הנוגעים למוצרים פיננסיים).
  • חשבונאות ודיווח כספי

  • (בתחומים אלה נדונו ההיבטים הנוגעים למידע כספי סולו (אשר כאמור להלן יוותר בתוקף בדוחות לשנת 2013) לרבות פרק מימון ונזילות, שיפור הדיווח באמצעות דוח ההנהלה, התייחסות סגל הרשות לעניין דיווח מקדים לדוחות הכספיים ולפרויקט קיצור הדוחות וכן היבטי אכיפה בחשבונאות ובביקורת).
  • גילוי, דיווח וממשל תאגידי

  • (חלק זה כלל הרצאות לעניין הקלות שונות לרבות הקלות בדיווח השוטף, סוגיות בממשל תאגידי, סוגיות בעסקאות בעלי שליטה, דוח ממשל תאגידי ומבנה שאלון ממשל תאגידי ונחתם בהרצאתו של השופט חאלד כבוב מהמחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א, בכל הנוגע לסמכויותיו של בית המשפט בעניינים כלכליים ולתחומי הפעילות המרכזיים של המחלקה).

בדומה לכנס מחלקת תאגידים של שנת 2012, מימד מרכזי לו ניתן דגש בכנס ע"י הדוברים השונים הינו המשך המגמות של שיפור, קיצור וטיוב הדוחות, כפועל יוצא של בחינה מתמשכת של מתכונת הדיווח, תוך מתן הקלות היכן שניתן, זאת בהמשך לפרסום "מפת הדרכים: יעדים ותוכניות לשנים הקרובות" מספטמבר 2012 (להלן – "מפת הדרכים") ולקביעות עמדה משפטית מספר 105-25 בדבר  קיצור הדוחות מחודש דצמבר 2012 ולעדכון שפורסם לה בחודש ספטמבר 2013, הכולל תוספות והבהרות לפרסום המקורי כאמור.

כמו כן וכחלק מן המגמות להקלות שונות במתכונת הדיווח ובדרישות הגילוי, הוצגו בכנס הקלות שונות בנושא הדה-רגולציה בשוק ההון המצויות כיום בשלבי ובתהליכי חקיקה שונים בכנסת (בעיקר בתחומים של עיצומים כספיים, פרסומם של תשקיפי מדף וכן מתווה הקלות הנוגע לפעילותן של חברות קטנות), מתוך תקווה שאלה יושלמו בקרוב ויהיה ניתן להחילן כבר בהתייחס לדוחות התקופתיים לשנת 2013 (בנוסף הוזכר כי סדרה של הקלות נוספות במסגרת שוק ההון צפויה להתפרסם במהלך המחצית הראשונה של שנת 2014).

זאת ועוד צוין כי הגם שהרשות מצויה בימים אלה בתהליך לביטולו של דוח הסולו (מתן דוח כספי נפרד של התאגיד מכוח תקנה 9ג לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים) ולגיבוש מודל הכורך בין מידע כספי סולו, פרק המימון והנזילות ודוח ההנהלה וכן גילוי ייעודי לחברות החזקה, העניין עודנו מצוי בדיונים ובהשלמת בחינת הערות הציבור ועל כן בדוחות לשנת 2013 על תאגידים להמשיך ולפרסם את דוח הסולו בכפוף למתכונת שהייתה מכוח התקנות עד כה (היינו, בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים).