פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
פרסום מקבץ הנחיות מקדמיות בנושאים חשבונאיים

פרסום מקבץ הנחיות מקדמיות בנושאים חשבונאיים

חוזר מקצועי 3/2013 – פרסום מקבץ הנחיות מקדמיות בנושאים חשבונאיים

פרסום מקבץ הנחיות מקדמיות בנושאים חשבונאיים 

15 ינואר 2013

 

בדצמבר 2012, פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן: "סגל הרשות") את תשובתו למקבץ פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים על מנת לחזק את השקיפות והוודאות הרגולטורית.

מצ"ב חוזר מקצועי הסוקר את עיקרי הפניות המקדמיות בנושאים המפורטים להלן:

הכרה בהכנסה; דוח על תזרימי מזומנים; חיפוש משאבים מינרליים והערכתם; צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים; הסדרי זיכיון למתן שירות, מודל נכס פיננסי; ירידת ערך נכסים; מכשירים פיננסיים; מטבע הפעילות; מידע כספי פרופורמה; מהותיות לצורך הצגה מחדש.

יובהר כי האמור במסגרת החוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של עיקרי הפניות המקדמיות ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחם המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחם.