פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 43/2013

דוחות כספיים לדוגמה לשנת 2013

חוזר מקצועי 43/2013 

דוחות כספיים לדוגמה לשנת 2013 הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך

מחלקה מקצועית – ינואר 2014

הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה לשנת 2013 הערוכים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ותקנות ניירות ערך כוללים, בין היתר, את עיקר דרישות הגילוי שנקבעו במסגרת תקני IFRS חדשים, הבהרות לתקנים קיימים וחדשים, שיפורים לתקני IFRS וכן דרישות גילוי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

לשם הנוחות כללנו במסגרת פתיח לדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה, מזכר המפרט בדבר עיקרי השינויים ביחס לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2012, כמו גם סקירה של דגשים רלוונטיים נוספים. הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה נועדו לשמש ככלי עזר ובקרה חשוב בעריכת הדוחות הכספיים והעמידה בדרישות הגילוי מכוח תקני IFRS. עם זאת, הם אינם כוללים את כל דרישות הגילוי האפשריות הקיימות בתקינה הבינלאומית ובתקנות ניירות ערך.

הדוחות הכספיים הנפרדים לדוגמה לשנת 2013 ערוכים בהתאם לעקרונות תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 ולתוספת העשירית לתקנות אלה. בהתאם, הם ערוכים בכדי לשקף נתונים מתוך הדוחות הכספיים המיוחסים לתאגיד עצמו כחברה אם, וכוללים דוגמאות לפריטי מידע מהותי החשוב למשקיע סביר לצורך הבנת המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד עצמו כחברה אם או העשוי להשפיע על קבלת החלטות כלכליות בקשר עם התאגיד, כמפורט בתוספת העשירית. בדוחות הכספיים הנפרדים לדוגמה לשנת 2013 לא בוצעו שינויים משמעותיים לעומת הדוחות הכספיים הנפרדים לדוגמה לשנת 2012.

דגשים עיקריים שקיבלו ביטוי בעריכת הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה (להתייחסות רחבה יותר ראו המזכר שנכלל כפתיח לדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה):

קיצור דוחות 

כזכור, בחודש דצמבר 2012 פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות") את עמדה משפטית מספר 105-25: קיצור הדוחות (להלן – "העמדה המשפטית")  אשר מטרתה להביא לקיצור ומיקוד הדוחות. ביום 1 בספטמבר 2013 פרסם סגל הרשות עדכון לעמדה המשפטית הכולל מספר שאינו מצומצם של תוספות והבהרות לפרסום המקורי מחודש דצמבר 2012 כאמור.

סגל הרשות מצפה כי חברות ינקטו ביוזמתן הליך משמעותי לטיוב ולקיצור הדוחות בהתאם לעקרונות המפורטים במסגרת העמדה המשפטית. הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה לשנת 2013 כוללים, בין היתר, הפניות ומראי מקום רלוונטיים הנוגעים לדרישות קיצור הדוחות הכספיים המוזכרות בעמדה המשפטית. יחד עם זאת, מטבעם נועדו הדוחות לדוגמה, לסייע, ככל הניתן, בעריכת הדוחות הכספיים ובעמידה במכלול דרישות הגילוי מכוח תקני IFRS ומכוח תקנות ניירות ערך ולצורך זה הם כוללים, בדרך כלל, מגוון רחב ביותר של דרישות גילוי פוטנציאליות.

לפיכך ברמה הפרקטית ובהתאם לעמדה המשפטית, יידרש ביתר שאת, במסגרת השימוש בדוחות לדוגמה ככלי עזר לעריכת הדוחות הכספיים, להפעיל שיקול דעת מעמיק ומושכל בכדי לכלול את דרישות המידע והגילויים המהותיים בלבד העשויים להיות חשובים למשתמשי הדוחות הכספיים.

מתווה ההקלות 

בחודש ספטמבר 2013 פרסמה הרשות הצעת חקיקה מעודכנת שעניינה הקלות ברגולציה וכותרתה "הצעות חקיקה בנושא הקלות ופיתוח שוק ההון – קובץ חקיקה ראשון מעודכן לאחר הערות הציבור" (להלן – "קובץ החקיקה המעודכן"). קובץ זה כולל, בין היתר, הצעות לתיקונים משמעותיים בתקנות ניירות ערך אשר עשויה להיות להם השפעה ניכרת על דרישות הגילוי הכלולות במסגרת הדוחות הכספיים מכוח תקנות ניירות ערך.

נכון למועד הפצת הדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2013 טרם הושלם הליך החקיקה בנוגע לתיקונים הכלולים במסגרת קובץ החקיקה המעודכן. הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה לשנת 2013 כוללים, בין היתר, הפניות ומראי מקום הנוגעים לתיקונים אלו אשר יהפכו רלוונטיים במידה ותיקונים אלו יאושרו ויהיו בתוקף בהתייחס לדוחות הכספיים השנתיים של שנת 2013. יצוין כי באם הליך החקיקה יושלם והתיקון ייכנס לתוקף יידרש להפעיל שיקול דעת בדבר דרישות הגילוי אשר תושמטנה מהדוחות הכספיים (וזאת לאור קיום ממשקים בין התקנות במתכונתן הנוכחית וגילויים כמותיים ואיכותיים הנדרשים מכוח תקני IFRS).

תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים 

בינואר 2013 נכנסו לתוקף מספר לא מבוטל של תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ותיקונים לתקנים אשר השפעתם על הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים עשויה להיות מהותית. הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה עודכנו באופן נרחב בכדי שיסייעו במתן מענה נאות להיבטי יישום אפשריים מכוח פרסומים אלו (אשר בחלקם הגדול כבר קיבלו ביטוי במסגרת הדוחות הכספיים ביניים לרבעון הראשון של שנת 2013).

אנו תקווה כי דוחות לדוגמה אלו יסייעו בהכנת הדוחות הכספיים השנתיים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או לצורך מתן הבהרות נוספות ככל שיידרש.