פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 30/2013

ממצאים בקשר עם נאותות הגילוי בדבר בטוחות

חוזר מקצועי 30/2013 

עמדה משפטית מספר 103-29 : ממצאים בקשר עם נאותות הגילוי בדבר בטוחות ו/או שעבודים שניתנו ע"י תאגידים מדווחים להבטחת פירעון תעודות התחייבות

מחלקה מקצועית – ספטמבר 2013

רקע

במהלך בדיקות שוטפות שעורך סגל הרשות ניירות ערך (להלן – "סגל הרשות"), הכוללות בחינת נאותות הגילוי של תעודות התחייבות המגובות בבטוחות ו/או בשעבודים (להלן – "השעבוד" או "הבטוחה") הניתנים להבטחת פירעונן של תעודות התחייבות, מצא סגל הרשות, בחלק מהמקרים, ליקויים וכשלים מהותיים ביחס לנאותות הגילוי שכללו תאגידים מדווחים בנוגע לשעבוד. ליקויים אלה עלו לעיתים עד כדי כך שעלה חשש בדבר יכולת המשקיעים להעריך את הסיכון הגלום בתעודות התחייבות ולתמחר בצורה נאותה את שווי ניירות הערך המוצעים, תוך קבלת החלטת השקעה מושכלת בהתבסס על המידע שניתן כאמור.

לאור האמור, פרסם סגל הרשות ביום 1 בספטמבר 2013 את עמדת סגל משפטית מספר 103-29 שכותרתה "ממצאים בקשר עם נאותות הגילוי בדבר בטוחות ו/או שעבודים שניתנו ע"י תאגידים מדווחים להבטחת פירעון תעודות התחייבות" (להלן – "העמדה המשפטית). העמדה המשפטית מבוססת על ממצאים שעלו אגב הבדיקות השוטפות כאמור לעיל וכוללת פירוט של מספר דגשים בדבר הגילוי הנדרש ביחס לשעבודים ובטוחות, הן במועד הנפקת תעודות ההתחייבות והן במסגרת הדיווחים השוטפים, וזאת עד למועד פירעונן המלא של תעודות ההתחייבות.

הגילוי הניתן ביחס לשעבוד להבטחת פירעונם של תעודות התחייבות, יספק למשקיע הסביר את מלוא המידע הנדרש לו על מנת לאפשר תמחור נאות של הבטוחה, ומכאן של תעודות ההתחייבות המוצעות וקבלת החלטת השקעה מושכלת.

להלן עיקרי ממצאי סגל הרשות

שעבוד של מניות חברה מוחזקת ( חברה מאוחדת, חברה כלולה או נכס פיננסי) סגל הרשות הבהיר כי במקרה של שיעבוד מניות חברה מוחזקת, עשוי לעלות צורך, בין היתר, בגילוי כדלקמן:

 • צירוף שוטף של דוחות כספיים מבוקרים/סקורים לפי העניין, של החברה המוחזקת.
 • גילוי בנוגע לפעילות החברה המוחזקת בהתאם לסעיף 25 לתוספת הראשונה לתקנות פרטי תשקיף. בנסיבות בהן תחום פעילותה הוסדר באמצעות הנחיית גילוי (כגון נדל"ן להשקעה) תיושם הנחית הגילוי.
 • גילוי בדבר תניות פיננסיות או מגבלות החלות על החברה המוחזקת לצורך הבטחת שווי הבטוחה וזכויות המחזיקים לפעול למימוש השעבוד שניתן לטובתם (כגון קיום מגבלות או היעדר מגבלות על חלוקת דיבידנדים, אפשרות מימוש נכסים וכו').

שעבוד חשבון עודפים

במקרים בהם שועבד לטובת מחזיקי תעודות ההתחייבות חשבון עודפים בפרויקט בניה של התאגיד (לרוב בפרויקטי יזמות) הממומן על ידי בנק מלווה (או גורם מממן אחר) במימון "סגור", הבחין סגל הרשות כי לא ניתן גילוי אשר אפשר למחזיקים בתעודות ההתחייבות לתמחר באופן נאות את שווי הבטוחה, בין היתר, עקב היעדר מידע ביחס להערכות באשר למועדי תחילת וסיום הפרויקט, להכנסות ורווחיות צפויים מן הפרויקט, למועדי התזרימים אל חשבון העודפים והחוצה ממנו ועוד.

במקרים כאמור, ביקש סגל הרשות מהתאגיד לכלול גילוי כמותי ואיכותי במתכונת טבלאית ביחס לפרויקט בגינו שועבד חשבון העודפים ובראיית הנכס כמהותי מאוד, וזאת עד למועד פירעונן המלא של תעודות ההתחייבות (העמדה המשפטית מונה מספר גילויים נדרשים כאמור).

התאגיד נדרש ליתן את הגילויים הנדרשים בכל דוח תקופתי, לכל הפחות ולבחון הצורך בעדכון לגילוי בדוחות הרבעוניים בכפוף למהותיות השינויים, וזאת עד למועד פירעונן המלא של תעודות ההתחייבות.

באותם מקרים בהם היה לתאגיד הערכת שווי או דוחות כספיים של חשבון העודפים, נדרש התאגיד לצרפן, בנסיבות בהן היה בכך תרומה משמעותית לתמחור השעבוד.

 שעבוד על נכס

לאור הישנות מקרים רבים בהם נמצא כי לא צורפה הערכת שווי ו/או עדכון הערכת שווי, על אף התקיים חובת צירוף כאמור, בנוגע לשעבוד על נכס ספציפי שניתן על ידי התאגיד (לרבות באמצעות תאגיד אחר) הוזכרו הדגשים כדלקמן:

 • צירוף הערכת שווי ו/או עדכון של הערכת שווי כשהיא ערוכה בהתאם לנדרש בהוראות הדין.
 • נדרש לכלול גילוי טבלאי ביחס לנכס המשועבד כפי שנדרש ביחס לנכס מהותי מאוד (לדוגמא בהנחיית גילוי נדל"ן להשקעה), וזאת עד למועד פירעונן המלא של תעודות ההתחייבות.
 • במקרה שהנכס המשועבד הינו בבעלות תאגיד שאינו המנפיק ונכס זה מהווה את עיקר פעילותו, יידרש התאגיד המנפיק לצרף גם דוחות כספיים של התאגיד האחר (המשעבד).
 • הגילוי הנדרש ביחס לשעבוד של נכס שאינו נמצא בבעלות/בשליטת התאגיד המנפיק (כגון נכס משועבד המצוי בבעלות בעל השליטה במנפיק) נדרש להיות זהה במהותו לנכס משועבד בבעלות התאגיד.

דגשים נוספים – כללי

 • במקרים בהם משועבדים מספר נכסים, אזי היקף הגילוי הנדרש ביחס לכל אחד מהם יעשה בהתאם למהותיות של שווי הנכס המשועבד ביחס לסך יתרת תעודות ההתחייבות או לסך שווי הנכסים המשועבדים, לפי הנמוך ביניהם (גילוי כנכס מהותי מאוד יינתן כאשר הנכס מהווה 20% ומעלה).
 • אין באמור בעמדה המשפטית כדי לגרוע מחובת דיווח מיידי בדבר מידע שיש בו כדי להשפיע באופן מהותי על ערכו של הנכס המשועבד.
 • יש לתת גילוי אודות היבטים משפטיים וכלכליים ייחודיים לצורך הבנת השעבוד לאשורו ושוויו, ובפרט לגבי סדרי נשייה (שעבוד ראשון/שני/שעבוד צף וכיו"ב), מגבלות על היכולת לבצע דיספוזיציה בנכסים, הפחתות שונות (כגון עקב היטלים, מיסים או אגרות) וכיו"ב.
 • האמור בעמדה המשפטית חל על כל הנפקה של תעודות התחייבות לציבור, לרבות בהרחבת סדרה קיימת ו/או כל שינוי או הוספה של בטוחה בדרך אחרת.
 • יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית בלבד ולא ממצה של העמדה המשפטית, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא.