פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 26/2013

הקלות לחברות ציבוריות קטנות ובינוניות וחברות אג"ח

חוזר מקצועי 26/2013 

תקנות שעניינן הקלות לחברות ציבוריות קטנות ובינוניות וחברות אג"ח בדבר החובה לקבוע מדיניות תגמול

מחלקה מקצועית – אוגוסט 2013

ביום 12 בנובמבר 2012 פורסם ברשומות, חוק החברות (תיקון מס' 20), התשע"ג – 2012 (להלן, "תיקון 20") אשר תכליתו הינה הסדרת מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברות ציבוריות ובחברות איגרות חוב (להלן, "מדיניות תגמול").

ביום 6 באוגוסט 2013 פורסמו ברשומות, תקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול) (תיקון), התשע"ג – 2013 (להלן, "התקנות") שעניינן הקלות לחברות ציבוריות קטנות ובינוניות וחברות אג"ח, בדבר החובה לקבוע מדיניות תגמול.

בהתאם לתקנות התאפשרה דחייה במועד הראשון לקביעת מדיניות התגמול לגבי חברות ציבוריות שאינן נכללות במדד ת"א 100 וכן לגבי חברות אג"ח, ניתן פטור מאישור אסיפה כללית ומהתייחסות לשיקולים ולאמות המידה שבחוק למדיניות תגמול של חברה, שעלות שכר נושאי המשרה בה אינה עולה על עלות שכר של מנכ"ל משרד ממשלתי וכן נקבעו הקלות לגבי אישור אסיפה כללית לביטוח אחריות מקצועית של נושאי משרה בחברה.

לחוזר המחלקה המקצועית הכולל סקירה תמציתית של עיקרי התקנות שפורסמו בפורמט PDF לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור במסגרת החוזר מהווה סקירה תמציתית של עיקרי התקנות ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחן המלא. מומלץ כי חברות ציבוריות וחברות איגרות חוב תיוועצנה עם יועציהן המשפטיים לטובת הבטחת עמידתן בדרישות החוק כתוצאה מתיקון 20, על התיקונים וההקלות שפורסמו בגינו.

לקישור לתקנות כפי שפורסמו ברשומות בפורמט PDF לחץ/י כאן.