פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 12/2013

גילוי נדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי

חוזר מקצועי 12/2013 

גילוי נדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי – קובץ שאלות ותשובות

מחלקה מקצועית – מרץ 2013

כזכור, ביום 30 בדצמבר 2012 פורסמו ברשומות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשע"ג – 2012 (להלן – "התקנות המעודכנות"), אשר במסגרתן  עוגנה הנחיית הגילוי בדבר הגילוי הנדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי שפורסמה בנובמבר 2010 ובוצעו מספר תיקונים בהקשר של "סימני אזהרה" כמשמעותם בתקנה 10 (ב) (14) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל – 1970.

בעקבות התיקונים כאמור, השתנו הנסיבות בגינן עשוי להידרש פרסום גילוי בדבר דוח תזרים מזומנים חזוי כשההוראות המעודכנות נדרשות ביישום החל מהדוח התקופתי לשנת 2012.

על רקע זה, ובעקבות פניות ושאלות הבהרה מצד התאגידים המדווחים, סגל רשות ניירות ערך מצא לנכון לפרסם קובץ שאלות ותשובות אשר נועד לסייע לתאגידים המדווחים בהבנת עיקר השינויים שבוצעו במסגרת התקנות המעודכנות.

להורדת חוזר מקצועי המפרט בדבר עיקרי קובץ השאלות והתשובות בפורמט PDFלחץ/י כאן.

לקישור לקובץ השאלות והתשובות באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך לחץ/י כאן.

להורדת החוזר המקצועי שהופץ בינואר 2013 בנושא עיגון ההנחיה בדבר גילוי נדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי בפורמט PDF לחץ/י כאן.