פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 24/2013

השפעות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים על הדוחות הכספיים 2013

חוזר מקצועי 24/2013

מחלקה מקצועית – אוגוסט 2013

ביום 30 ביולי 2013, עבר בכנסת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), התשע"ג – 2013 אשר קובע, בין היתר, כי:

השפעות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014) על הדוחות הכספיים לתקופות ביניים בשנת 2013

 שיעור מס החברות יועלה באופן אחיד מ- 25% ל- 26.5% החל מה- 1 בינואר 2014.

 במסגרת תיקון לחוק עידוד השקעות הון:

  • בוטל המתווה להורדת שיעורי המס במפעל מועדף באופן לפיו שיעור מס החברות המוטל על חברות הפועלות באזור פיתוח א' הועלה החל משנת 2014 ואילך ל- 9% (חלף שיעור של 7% בשנת 2014 ו- 6% בשנת 2015 ואילך) ושיעור המס לחברות הפועלות באזור אחר הועלה החל משנת 2014  ל-16% (חלף שיעור של 12.5% בשנת 2014 ו- 12% בשנת 2015 ואילך).
  • שיעור המס שיחול על דיבידנד המחולק ע"י חברה מוטבת (בעלת מפעל מאושר שהוא מפעל תיירותי) או ע"י חברה מועדפת (כהגדרתה בחוק עידוד השקעות הון) הועלה משיעור של 15% ל-20%.

החל מה- 1 באוגוסט 2013, חברה המחלקת דיבידנד מרווחי שערוך תיחשב כמי שמכרה את הנכס בגינו נרשמו רווחי שערוך ורכשה אותו מחדש ("מכירה רעיונית").

רווחי שערוך הם עודפים שלא נתחייבו במס חברות בסכום העולה על מיליון ש"ח שיחושב באופן מצטבר מיום רכישתו של הנכס. כמו  כן נקבע כי חברות תהיינה רשאיות לבחור את סדר חלוקת הרווחים מתוך סך העודפים שלהן. טרם  פורסמו תקנות בנושא לעניין הגדרת "עודפים שלא נתחייבו במס חברות".

יודגש כי המובא לעיל הינו סקירה תמציתית בלבד של עיקרי חקיקת המס ואינו מהווה תחליף לקריאה מלאה של הנוסח המלא של הוראות החוק. לפיכך, אנו ממליצים כי חברות תיוועצנה בגורמים המתאימים לעניין בחינת מכלול ההשלכות באשר לעמידה ולקיום הוראות החוק, ככל שרלוונטי.

היבטים חשבונאיים האמור להלן מתייחס לדוחות הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), אך הוא תקף גם לדוחות הערוכים בהתאם לתקינה הישראלית (Israeli GAAP) שהוראותיה בנדון זהות.

בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 12, מסים על ההכנסה (IAS 12), מסים שוטפים בגין התקופה השוטפת נמדדים לפי הסכום שחזוי שישולם לרשויות המס (או שיושב מרשויות המס), תוך שימוש בשיעורי המס ובחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד לסוף תקופת הדיווח. כמו כן, נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים יימדדו לפי שיעורי המס החזויים לחול על התקופה שבה ימומש הנכס או תסולק ההתחייבות, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד לסוף תקופת הדיווח.

בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 10, אירועים לאחר תקופת הדיווח (IAS 10), שינויים בשיעור המס או בחוקי המס, שחוקקו (enacted) או שנמסרה עליהם הודעה, לאחר תקופת הדיווח, שיש להם השפעה משמעותית על נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים ונדחים הינם אירועים שאינם מחייבים תיאום, אולם בדרך כלל יינתן להם גילוי.

לפיכך, יתרות המסים השוטפים והנדחים שיוכרו בדוחות הכספיים ביניים לרבעון השני של שנת 2013 לא יעודכנו בכדי לשקף את שיעורי המס או חוקי המס החדשים. יחד עם זאת, חברות  בהן השינוי בשיעור מס חברות מהווה אירוע מהותי תידרשנה לכלול גילוי כבר בדוחות לרבעון השני בדבר מהות החוק ואומדן ההשפעה הכספית בגינו על יתרות המסים הנדחים.

השלכות החוק כאמור תבואנה לידי ביטוי במדידה של יתרות המסים הנדחים רק בדוחות הביניים לרבעון השלישי של שנת 2013. נזכיר כי הטיפול החשבונאי בשינוי בשיעור המס יוכר בדרך של מכאן ולהבא, על ידי הכללתו ברווח או הפסד (או ברווח כולל אחר או ישירות בהון, ככל שרלוונטי) בתקופה בה אירע השינוי ממועד שינוי האומדן.

דהיינו, המועד הרלוונטי לחישוב השפעת השינוי בשיעור המס הינו המועד בו החוק עבר בכנסת, 30 ביולי 2013 (קרי, ברבעון השלישי).