פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 25/2013

הצגה של דוחות כספיים

חוזר מקצועי 25/2013 

הצעה לתקן חשבונאות ישראלי מספר 34 (מעודכנת), הצגה של דוחות כספיים

מחלקה מקצועית – אוגוסט 2013

הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן: "הוועדה המקצועית" ו-"המוסד לתקינה", לפי העניין) אישרה לאחרונה את הצעה לתקן חשבונאות מספר 34 (מעודכנת), הצגה של דוחות כספיים (להלן – "ההצעה המעודכנת לתקן" או "ההצעה המעודכנת").

ההצעה המעודכנת לתקן, מפורסמת לציבור בעיקר בעקבות שינויים רבים שבוצעו בתקני חשבונאות אחרים כתוצאה מתקן זה ומחליפה את ההצעה לתקן כפי שפורסמה בחודש ספטמבר 2012.

ההצעה המעודכנת מבוססת ברובה על תקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגה של דוחות כספיים (IAS 1).

עם זאת, במספר נושאים לגביהם הוועדה המקצועית מצאה לנכון להתאים את הדרישות לחברות פרטיות בישראל, התבצעה סטייה מעקרונות IAS 1 (כך למשל נקבע כי בדומה לגילוי דעת 51  דין וחשבון על תזרימי מזומנים, במקרים בהם הדוח על תזרימי מזומנים אינו מוסיף מידע משמעותי, אין חובה לכלול דוח זה, כמו גם החרגה לעניין יישום בסיס צבירה בדוחות בתחום שבו הפרקטיקה המקובלת מאפשרת דיווח כספי על בסיס מזומן או על בסיס מזומן מעורב).

כמו כן, דרישות הגילוי המפורטות בהצעה המעודכנת מצומצמות יותר מדרישות הגילוי הקבועות ב- IAS 1.

ההצעה המעודכנת קובעת את הבסיס להצגת דוחות כספיים המיועדים לישויות המיישמות את כללי החשבונאות המקובלים בישראל (Israeli GAAP), דהיינו, ישויות שחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, אינו חל עליהן וכמו כן אינה חלה על מלכ"רים. ההצעה המעודכנת מפרטת דרישות כוללות להצגת דוחות כספיים, הנחיות לגבי המבנה שלהם ודרישות מינימליות לגבי התוכן שלהם אך אינה כוללת דרישות הכרה ומדידה כלשהן.

בהתאם להצעה המעודכנת, התקן מתוכנן להיכנס לתוקף בהתייחס לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2014 או לאחריו. יישום מוקדם של התקן מומלץ בכפוף למתן גילוי לעובדה זו. אופן האימוץ יהא בדרך של יישום למפרע.

ההצעה המעודכנת לתקן פורסמה על מנת לקבל תגובות והערות, לפני הפיכתה, לתקן סופי ומחייב. ניתן להעביר הערות ותגובות, למוסד לתקינה, בכתב או באמצעות דואר אלקטרוני (בכתובת:  iasb@iasb.org.il) עד ליום 6 בנובמבר, 2013.

לקישור להצעה המעודכנת באתר האינטרנט של המוסד לתקינה לחץ כאן.