article banner
חוזר מקצועי 19/2013

המשך דוח ממצאים בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי

חוזר מקצועי 19/2013 – המשך דוח ממצאים בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי

מחלקה מקצועית – יוני 2013

בחודש מרס 2013 פרסם סגל הרשות דוח ממצאים בנושא הנחת העסק החי (להלן – "דוח הממצאים"), המדגיש בפני התאגידים המדווחים ורואי החשבון המבקרים נושאים לגביהם הוא סבור כי יש להסב תשומת לב מיוחדת בעת הערכת מוסכמת העסק החי בדוחות כספיים שיפורסמו בעתיד. ממצאי סגל הרשות אשר נכללו בדוח הממצאים כללו, בין היתר, סוגיות הקשורות עם הסתמכות על גורמים מקלים, נוסח הפניית תשומת הלב שנכללה במסגרת דוח רואה החשבון המבקר, היקף ואיכות הגילוי שנכלל במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים, תקופת בחינת נאותות הנחת העסק החי ועוד.

בשל חשיבות הנושא ובעקבות מספר מקרים בהם נתקל, מצא לנכון סגל הרשות בחודש יוני 2013 לעדכן את דוח הממצאים בהתייחס לנסיבות מהן עולה הצורך בהפניית תשומת לב לאי וודאויות אשר לתוצאותיהן עשויה להיות השפעה משמעותית על הדוחות הכספיים  עד לכדי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של הגוף המבוקר כעסק חי בהתאם לתקן ביקורת 72 של לשכת רואי חשבון בישראל העוסק במקרים בהם דוח רואה חשבון מבקר כולל שינוי מהנוסח האחיד.

להורדת חוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של נסיבות אשר העלו לדעת סגל הרשות צורך  בהפניית תשומת לב בנוגע להתקיימות סימני אזהרה משמעותיים ביחס למצבו הפיננסי של התאגיד ולגילוי אותו כללה הנהלת התאגיד בדבר תכניותיה בהקשר זה לחץ/י כאן.

להורדת המשך דוח הממצאים כפי שפורסם ע"י סגל הרשות לחץ/י כאן.

להורדת חוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של ליקויים וכשלים אשר קיבלו ביטוי בדוח הממצאים כפי שפורסם במרס 2013 לחץ/י כאן.