פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 19/2013

המשך דוח ממצאים בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי

חוזר מקצועי 19/2013 

מחלקה מקצועית – יוני 2013

בחודש מרס 2013 פרסם סגל הרשות דוח ממצאים בנושא הנחת העסק החי (להלן – "דוח הממצאים"), המדגיש בפני התאגידים המדווחים ורואי החשבון המבקרים נושאים לגביהם הוא סבור כי יש להסב תשומת לב מיוחדת בעת הערכת מוסכמת העסק החי בדוחות כספיים שיפורסמו בעתיד. ממצאי סגל הרשות אשר נכללו בדוח הממצאים כללו, בין היתר, סוגיות הקשורות עם הסתמכות על גורמים מקלים, נוסח הפניית תשומת הלב שנכללה במסגרת דוח רואה החשבון המבקר, היקף ואיכות הגילוי שנכלל במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים, תקופת בחינת נאותות הנחת העסק החי ועוד.

בשל חשיבות הנושא ובעקבות מספר מקרים בהם נתקל, מצא לנכון סגל הרשות בחודש יוני 2013 לעדכן את דוח הממצאים בהתייחס לנסיבות מהן עולה הצורך בהפניית תשומת לב לאי וודאויות אשר לתוצאותיהן עשויה להיות השפעה משמעותית על הדוחות הכספיים  עד לכדי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של הגוף המבוקר כעסק חי בהתאם לתקן ביקורת 72 של לשכת רואי חשבון בישראל העוסק במקרים בהם דוח רואה חשבון מבקר כולל שינוי מהנוסח האחיד.