פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 4/2013

תקני ביקורת 108 – 106

חוזר מקצועי 4/2013 – תקני ביקורת 108 – 106

תקני ביקורת 108 – 106

16 ינואר 2013

 

לשכת רואי חשבון בישראל פרסמה ביום 13 בינואר 2013, שלושה תקני ביקורת בנושאים הבאים:

תקן ביקורת 106 בדבר תיקון תקן ביקורת 103 "ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי המשולבת עם ביקורת של דוחות כספיים" (תקן ביקורת 106בפורמט PDF לחץ/י כאן).

תקן ביקורת 107 בדבר הארכת תוקף ותיקון תקן ביקורת 104 "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" .

תקן ביקורת 108 בדבר תיקון תקן ביקורת 99 "תיקון תקן ביקורת 90 בדבר הנוסח האחיד (בלתי מסוייג) של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים" (תקן ביקורת 108בפורמט PDF לחץ/י כאן).

לתשומת ליבכם, תקן ביקורת 107 במתכונתו הסופית כולל תיקון לנוסח דוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי אשר לא קיבל ביטוי במסגרת ההצעה לתקן.

תקני הביקורת יחולו על הביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי והביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי, לפי העניין, ליום 31 בדצמבר 2012, ועל ביקורת של דוחות כספיים שתאריך הדוח על המצב הכספי האחרון הכלול בהם הוא 31 בדצמבר 2012, כאשר דוח רואה החשבון המבקר הניתן בעקבות ביקורת זאת נחתם אחרי 15 בינואר 2013.