פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 14/2013

גילוי בדבר שינויים בסביבה הכלכלית, המשבר בגוש היורו וסיכוני שוק

חוזר מקצועי 14/2013 

גילוי בדבר שינויים בסביבה הכלכלית, המשבר בגוש היורו וסיכוני שוק – עדכון

מחלקה מקצועית – מרץ 2013

כזכור, ביום ה-29 בינואר 2012 פרסם סגל הרשות לניירות ערך (להלן: "סגל הרשות") הודעת רשות לעניין גילוי בדבר שינויים בסביבה הכלכלית, המשבר בגוש היורו וסיכוני שוק (להלן: "הודעת הרשות").

בשים לב להתפתחויות שחלו במהלך הימים האחרונים בכל הנוגע לתוכנית החילוץ של האיחוד האירופי בקשר עם מערכת הבנקאות בקפריסין והאפשרות המסתמנת לפיה ייתכן מיסוי של פיקדונות המופקדים בבנקים בקפריסין, פרסם סגל הרשות ביום 19 במרץ 2013, עדכון להודעת הרשות ולפיו, חברות אשר מושפעות באופן מהותי מהשינויים וההתפתחויות בגוש היורו יידרשו לתת גילוי במסגרת הדוחות העיתיים, ברוח האמור בהודעת הרשות בדבר שינויים בסביבה הכלכלית, בשינויים המחויבים (ראו התייחסות להיבטי גילוי אפשריים להלן).

בנוסף, הוזכר במסגרת העדכון כי אותן חברות אשר ביחס אליהן ההתפתחויות בקפריסין מהוות אירוע או עניין מהותי כמשמעות המונח בתקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 נדרשות לפרסם דיווח מיידי.

להלן עקרי הודעת הרשות מינואר 2012:

על רקע המשבר הפיננסי הפוקד חלק מהמדינות הנמנות על גוש היורו אשר הוביל בין היתר להורדת דירוג האשראי הבינלאומי של מדינות מרכזיות לרבות צרפת, ספרד ואיטליה, לעתים אף על ידי יותר מסוכנות דירוג אחת וכן על רקע ההערכות בקרב בתי השקעות ואנליסטים בינלאומיים לפיהן הכלכלה האירופאית עלולה להיכנס למיתון, מבהיר סגל הרשות כי לאור זאת שלאירועים הקשורים במשבר הפיננסי עשויה להיות השפעה על שוק ההון בישראל.

ובין היתר, על הנזילות ומצב העסקים של תאגידים בישראל הפועלים במישרין ובעקיפין במדינות גוש היורו (לרבות באמצעות השקעה באגרות חוב ממשלתיות שהונפקו על ידי מדינות כאמור), עשוי לעלות הצורך במתן גילויים הקשורים לשינויים בסביבה הכלכלית, השפעת המשבר בגוש היורו וסיכוני שוק.

להלן המקורות מכוחם עשוי לעלות צורך בהיבטי גילוי כאמור:

1) בהתאם להוראות התוספת השנייה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן – "התקנות") ולהוראת תקנה 10(ב)(2)(ד) לתקנות המתייחסת למתן גילוי במסגרת דוח הדירקטוריון על אירועים חריגים, על הדירקטוריונים של התאגידים המדווחים להתייחס במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 2011 (להלן – "דוח הדירקטוריון השנתי"), להשפעות השונות של המשבר הפיננסי בגוש היורו (ככל שלאלה השלכות על התאגיד), ובכלל זה להשפעת המשבר האמור על:

  • המצב הכספי של התאגיד ובכלל זה הרכב ושווי הנכסים והמקורות למימון פירעון התחייבויות התאגיד;
  • תוצאות פעילות התאגיד;
  • נזילות ואיתנות פיננסית של התאגיד;
  • מקורות מימון, ובכלל זה יכולת התאגיד להשיג מימון לפעילויותיו השוטפות וארוכות הטווח;
  • מצב עסקיו, ובכלל זה מדיניות התאגיד לגבי אותם עסקים מהותיים לפעילותו ברמה האסטרטגית והתפעולית.

2) בהתאם לתקנה 10(ב)(5) לתקנות, שעניינה הסברי הדירקטוריון בקשר עם אירועים שאירעו לאחר תאריך המאזן, על תאגיד מדווח להתייחס במסגרת דוח הדירקטוריון השנתי גם להשפעות השונות של המשבר בגוש היורו אשר יחולו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי (קרי, לאחר ה- 31 בדצמבר 2012) על התאגיד, ככל שהשפעות אלה מהותיות.

סגל הרשות חזר והדגיש כי שינויים מהותיים או חריגים בחשיפה לסיכוני שוק דורשים גילוי בדיווח מיידי, בהתאם לעקרונות תקנה 36 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים בדבר אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים. לפיכך, סגל הרשות סבור כי דירקטוריונים של תאגידים מדווחים נדרשים לבחון באופן שוטף ורציף את ההשפעות האפשריות של המשבר הפיננסי על מצב התאגידים ובמקרים בהם תזוהה השפעה מהותית, קמה חובת פרסום דיווח מיידי בנושא.