פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
עדכון עמדת סגל משפטית מספר 105-25

קיצור הדוחות

חוזר מקצועי 29/2013

עדכון עמדת סגל משפטית מספר 105-25: קיצור הדוחות

מחלקה מקצועית – ספטמבר 2013

ביום 12 בדצמבר 2012 פרסם סגל הרשות לניירות ערך (להלן, "סגל הרשות" או "הרשות") את עמדת סגל משפטית מספר 105-25 בדבר קיצור הדוחות (להלן, "העמדה המשפטית"), זאת בהמשך למסמך "מפת הדרכים" שפרסמה הרשות בחודש ספטמבר 2012. כזכור, בין היעדים המרכזיים שהוזכרו "במפת הדרכים", נכלל גם קיצור משמעותי של הדוחות התקופתיים. העמדה המשפטית הציגה מתווה לטיפול בבעיית עודף הגילוי והסרבול בדוחות, במטרה לפתור מספר בעיות הנוגעות לשימושיות הדוחות.

מבנה העמדה המשפטית כלל תחילה התייחסות כללית לאופן ההתמודדות עם הבעיות הקיימות הניבטות מן הדוחות הכספיים בכללותם (הן הדיווח הכספי והן יתר חלקי הדוח) ולאחריה הובאו במסגרתה הצעות ודוגמאות ספציפיות ליישום הלכה למעשה (בכל הקשור לנסיבות של הכללת מידע בלתי מהותי, קיומן של כפילויות, מידע המהווה "שכבות גיאולוגיות" וניסוח בלתי מובן), וזאת בדרך של טבלה מרכזת.

זאת ועוד ציינה הרשות כי לצד הניסיון לשפר את אופן יישום דרישות הגילוי וכחלק מעבודתה השוטפת היא תמשיך לבחון באופן ביקורתי את הרגולציה בתחום הגילוי במטרה לצמצם את היקף הגילוי ובמקביל לשפר את הרלוונטיות שלו וכי מדובר בצעד ראשון בנושא.

ביום 1 בספטמבר 2013 פרסם סגל הרשות עדכון לעמדה המשפטית הכולל מספר שאינו מצומצם של תוספות והבהרות לפרסום המקורי מחודש דצמבר 2012 כאמור.

בין הנושאים לגביהם נכללו תוספות והבהרות במסגרת העדכון ניתן למנות, בין היתר, את ההיבטים הבאים (האמור להלן מהווה התייחסות חלקית בלבד): תגמול והטבות לבעלי עניין (לרבות בגין תשלומים מבוססי מניות).

מימון (ריכוז המידע המתייחס להלוואות מהותיות שנטל התאגיד במתכונת טבלאית הכוללת את המידע הרלוונטי ביחס לכל הלוואה), מיסוי (בעיקר בהתייחס לתיאור אותם היבטים של שינויים בחקיקת מס המשפיעים באופן מהותי על התאגיד), הליכים משפטיים (מתן גילוי תמציתי ועדכני בלבד בהתייחס לתוצאות הליכים אלה נכון למועד פרסום הדוח כמו גם תיאור התביעות המשפטיות בצורה טבלאית), שינויים מוצעים במתכונת ביאור המדיניות החשבונאית (כך, לדוגמה, חלף הכללת ביאור מדיניות באופן מרוכז הכללת ההתייחסויות הרלוונטיות, לפי העניין, במסגרת כל ביאור רלוונטי בדוחות הכספיים).

מתן מידע אודות שווי הוגן של מכשירים פיננסיים וכן העלאת דרישה למתן הפניות לביאורים רלוונטיים מכלל הדוחות הכספיים (ולא רק בהתייחס להפניות מהדוח על המצב הכספי ומהדוח על הרווח הכולל).

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית בלבד ולא ממצה של העדכון לעמדה המשפטית, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא המעודכן.

להורדת העדכון לעמדה המשפטית כפי שפורסם על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.

לקריאת החוזר המקצועי שהופץ בדצמבר 2012 ע"י המחלקה המקצועית בקשר עם העמדה המשפטית לחץ/י כאן.