פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 39/2013

תיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) – נובמבר 2013

חוזר מקצועי 39/2013 – תיקונים לתקני דיווח כספי

בינלאומיים (IFRS) – נובמבר 2013

מחלקה מקצועית – דצמבר 2013

בחודש נובמבר 2013 פורסמו הפרסומים החשבונאיים הבאים:

  • תיקונים שונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים (IFRS 9) ופרסום גרסה עדכנית לתקן ((IFRS 9 (2013)), תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסיים: גילויים (IFRS 7) ולתקן חשבונאות בינלאומי 39 מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה (IAS 39) – התיקונים כאמור כוללים שלושה נדבכים מרכזיים:​​
  1. פרסום פרק חשבונאות הגידור בתקן המתהווה IFRS 9;
  2. הקניית האפשרות ליישום מוקדם באופן מיידי של הטיפול החשבונאי הנוגע לסיכון אשראי עצמי בגין התחייבויות פיננסיות אשר יועדו למדידה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מבלי ליישם כלל את IFRS 9 על יתר פרקיו השונים; וכן
  3. דחיית מועד התחילה המנדטורי של התקן מינואר 2015 למועד מאוחר יותר, אשר טרם נקבע (יחד עם זאת חברות עדיין תוכלנה לאמץ את התקן באימוץ מוקדם).
  • תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 19 הטבות עובד ((IAS 19 (2011)) – מטרת התיקונים הינה להבהיר ולפשט את הטיפול החשבונאי בגין הפקדות המתבצעות על ידי עובדים או צדדים שלישיים לתוכניות להטבה מוגדרת אשר הינן בלתי תלויות במספר שנות ההעסקה של עובדים (לדוגמה, במקרים של הפקדות המחושבות לפי שיעור קבוע מהשכר). התיקונים ייכנסו לתוקף בהתייחס לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 ביולי 2014 או לאחר מכן בדרך של יישום למפרע. יישום מוקדם אפשרי.

יודגש כי הסקירה של שני הפרסומים לעיל במסגרת החוזר המקצועי אינה בגדר ייעוץ מקצועי ואינה מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה שלהם.