פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 27/2013

פרסום לשכת רואי חשבון בישראל בנושא הערכות שווי

חוזר מקצועי 27/2013 

פרסום לשכת רואי חשבון בישראל בנושא הערכות שווי למטרת דיווח כספי

מחלקה מקצועית – אוגוסט 2013

בחודש אוגוסט 2013 פרסמה לשכת רואי חשבון בישראל (להלן – "הלשכה" או "לשכת רואי חשבון")  פרסום בנושא הערכות שווי למטרת דיווח כספי (להלן – "הפרסום") אשר נועד לסייע בעבודה המקצועית של הערכות שווי.

כידוע, כחלק מעבודתו, רואה החשבון המבקר נדרש להפעיל שיקול דעת הולך וגובר בביקורת בכל הנוגע לשימוש בעבודת מומחים כראיית ביקורת לרבות בקשר עם ביקורת המדידה והגילוי של פריטים הנמדדים בשווי הוגן בדוחות הכספיים. בהקשרים אלה, פורסמו ע"י לשכת רואי חשבון תקן ביקורת מספר 96 בדבר שימוש בעבודת מומחה ותקן ביקורת מספר 97 בדבר ביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן.

לאור הצורך והשימוש ההולך וגובר בהערכות שווי בשנים האחרונות, בייחוד בעידן יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ולאור דרישות המיומנות המקצועית הכרוכה בידע ובכישורים מיוחדים ממעריכי שווי החליטה הלשכה לפרסם כאמור פרסום בנושא, מנקודת ראותם של הגורמים המקצועיים הנוטלים חלק בביצוע הערכות שווי.

מטרת הפרסום המקצועי היא לשפר את העקביות והאיכות של הפרקטיקה של מעריכי שווי וזאת באמצעות קביעת סטנדרטים בביצוע הערכות שווי כאמור. הפרסום נועד לסייע ביישום הערכות שווי למטרת דיווח כספי ובלבד שאינו נוגד את האמור בתקנים מקצועיים, הוראות חוק או רגולציה רלוונטיים.

כמו כן, יודגש כי הפרסום הנ"ל הינו של לשכת רואי חשבון בלבד ואינו מהווה תקן, הוראה או הנחיה כמשמעותם בדין (דהיינו, מעריכי השווי נדרשים לפעול על פי מסגרת הדיווח הכספי הרלוונטית והוראות חוק או רגולציה הרלוונטיים החלים על נשוא הערכת השווי או על ההתקשרות לביצוע הערכת השווי, לפי העניין).

עיתוי הפרסום הינו מספר חודשים לאחר מועד התחילה של תקן דיווח כספי בינלאומי 13 (IFRS 13) העוסק במדידת שווי הוגן בדוחות הכספיים החל מהרבעון הראשון של שנת 2013, תקן אשר מהווה או עשוי להוות טריגר לצורך בהערכות שווי בתדירות גבוהה מבעבר (לרבות בהתייחס לדוחות כספיים לתקופות ביניים).

גוף הפרסום המקצועי כולל שלושה פרקים מרכזיים:

  • שיקולים בנוגע להתקשרות בכללותה – בבסיס פרק זה נסקרים מהות השיקולים אשר מעריך שווי נדרש להביא בחשבון בנוגע להתקשרות שעניינה הערכת שווי ובכלל זאת היבטים הנוגעים למיומנות מקצועית והפעלת שיקול דעת מקצועי כמרכיב חיוני בביצוע הערכות שווי, המהות והסיכונים של שירותי הערכת השווי וציפיות הלקוח, אובייקטיביות וניגוד עניינים ובחינת עיקרון אי התלות בקשר למתן שירותי הערכות שווי.
  • בנוסף, נסקרים בפרק זה היבטים נוספים לעניין אופן ההתקשרות עם הלקוח, התייחסות לקיומן של הגבלות או מגבלות על היקף עבודת מעריך השווי וכן אזכור אפשרות לפיה יכול מעריך השווי להסתמך על עבודתם של מומחים המהווים צד ג'.
  • היבטים בתהליך הערכת השווי – במסגרת פרק זה נכללת התייחסות למהות של תהליך הערכת השווי לכשעצמו בכלל ולגישות ולשיטות המקובלות להערכות שווי בפרט (גישת ההכנסה, גישת הנכס, לרבות גישת העלות וגישת ההשוואה לשוק), לרבות התייחסות ממוקדת לגבי סוגיות ייחודיות העולות בפני מעריך השווי בביצוע הערכות שווי לנכסים בלתי מוחשיים.
  • עוד מובאים היבטים שעל מעריך השווי לבחון בבואו לגבש את תוצאות הערכת השווי. פרק זה מדגיש את הצורך להביא בחשבון רק נסיבות שהתקיימו במועד הערכת השווי ומעלה צורך בגילוי בדבר נסיבות שהתעוררו לאחר מועד זה. הפרק חותם בהתייחסות לתיעוד פריטי המידע השונים המתהווים בתהליך הערכת השווי, לרבות דרישה לשמירת התיעוד על מנת לעמוד בהוראות תקנים מקצועיים ובהוראות חוק קיימות או רגולציה.
  • דוח הערכת השווי – פרק זה עניינו דוח הערכת השווי המהווה את התקשורת בכתב עם הלקוח הכוללת הלכה למעשה את תוצאות הערכת השווי.
  • הפרק מפרט בדבר המבנה הנדרש של דוח הערכת השווי ובכלל זאת כולל התייחסות, בין היתר, להכללת הסברים ותיאורים הכוללים את מקורות המידע בהם נעשה שימוש, הגישות והשיטות להערכת השווי בהן השתמש מעריך השווי (כמו גם הגישות והשיטות שנשקלו), הגילוי של מעריך השווי עצמו (אותו חלק של הדוח שבו מעריך השווי מתמצת את הגורמים שהנחו את עבודתו במהלך ההתקשרות), הכללת מידע בנוגע לכישוריו של המעריך ולפרטיי השכלתו ותוצאות הערכת השווי.

המסמך כולל במסגרתו שני נספחים: רשימות להמחשה של הנחות ותנאים מגבילים שעשויים לחול בהערכות שווי למטרת דיווח כספי (כגון, תקפות תוצאות ההערכה למטרה מצומצמת, הסתמכות על מידע שסופק בידי החברה וכיוצא באלה) ומילון מונחים.

לפרסום אין מועד תחילה פורמלי, אולם הלשכה ממליצה לאמץ פרסום זה ולהיעזר בו על מנת לשפר את איכות העבודה המקצועית של הערכות שווי ובכך להביא לשיפור איכות הדיווח הכספי לטובת ציבור המשתמשים.

יצוין כי נושא הערכות השווי הוזכר כנושא אשר סגל הרשות לניירות ערך בוחן את הסדרתו באמצעות חקיקה, זאת במקביל לפעילות אכיפה שוטפת של המחלקת הכלכלית ברשות ובחינת הערכות שווי עליהן מסתמכים תאגידים בדוחותיהם הכספיים. עד כה טרם פורסמה כל התייחסות מחייבת בנושא.

לקישור לפרסום המקצועי כפי שפורסם באתר לשכת רואי חשבון לחץ/י כאן.