פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 8/2013

תיקון 20 לחוק החברות – שאלות ותשובות

חוזר מקצועי 8/2013 

עמדת סגל משפטית מספר 101-16: תיקון 20 לחוק החברות – שאלות ותשובות

עמדת סגל משפטית מספר 101-16

תיקון 20 לחוק החברות – שאלות ותשובות

30 ינואר 2013

ביום 15 בינואר 2013 פרסם סגל הרשות לניירות ערך את עמדת סגל משפטית מספר 101-16: תיקון 20 לחוק החברות – שאלות ותשובות.

כזכור, ביום 12 בנובמבר 2012 פורסם ברשומות חוק החברות (תיקון 20), התשע"ב- 2012 (להלן: "התיקון"). עיקר התיקון האמור לחוק החברות נכנס לתוקף בחלוף חודש מיום פרסומו, דהיינו ביום 12 בדצמבר 2012, וזאת למעט ההוראה לפיה חברות תידרשנה לקבוע לראשונה מדיניות תגמול בתוך 9 חודשים ממועד התחילה. תכליתו של התיקון הינה הסדרת מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברות ציבוריות ובחברות איגרות חוב באופן שנועד לצמצם ככל שניתן את השפעת בעל השליטה על תגמול נושאי המשרה.

כמו כן, כלל התיקון דרישה לקביעת הליך מיוחד לאישור תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, זאת גם אם אינם קשורים לבעל השליטה. בכך היווה התיקון השלמה לתיקונים 16 ו- 17 לחוק החברות שעניינם ייעול הממשל התאגידי בחברות ציבוריות והגברת הממשל התאגידי בחברות אשר הנפיקו איגרות לחוב לציבור, כל זאת, תוך עיגון הוראות המחזקות את כוחם של בעלי מניות המיעוט וכן את עצמאות הדירקטוריון וועדותיו בכל הקשור להיבטים הנוגעים לשכר נושאי משרה בחברות.

לאור שאלות רבות שהועלו בפני סגל הרשות מיום פרסום התיקון ברשומות מצאה לנכון הרשות לפרסם קובץ ראשון של שאלות בקשר עם התיקון, ואת עמדתה ביחס אליהן.

לקריאת חוזר מקצועי הכולל סקירה של עיקרי קובץ השאלות והתשובות בפורמט PDF לחץ/י כאן.

להורדת קובץ השאלות והתשובות כפי שפורסם על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.

לקריאת החוזר המקצועי שהופץ בקשר עם תיקון מספר 20 לחוק החברות (תנאי כהונה והעסקה בחברות ציבוריות ובחברות איגרות חוב) לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור במסגרת החוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של קובץ השאלות והתשובות ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא.

מומלץ כי הישויות אשר האמור בקובץ השאלות והתשובות עשוי להיות רלוונטי להן תיוועצנה ביועציהן המשפטיים בכדי להבטיח את עמידתן בדרישות החוק כתוצאה מהתיקון, על מכלול היבטיו.