פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
דיווח מקדים לדוחות הכספיים

דיווח מקדים לדוחות הכספיים

חוזר מקצועי 41/2013

עמדת סגל משפטית מספר 105-26: דיווח מקדים לדוחות הכספיים

מחלקה מקצועית – דצמבר 2013

רקע

דיווח מקדים לדוחות הכספיים (להלן: "דיווח מקדים") הינו כלי המשמש תאגידים בחו"ל לצורך מתן גילוי מקדים וחלקי של נתונים כספיים מהדוחות הכספיים המלאים, נתונים המבוססים על הדוחות הכספיים (כגון EBITDA) ומדדים ענפיים מקובלים אחרים, עוד טרם השלמת הדוחות הכספיים המלאים, השלמת עבודת הביקורת או הסקירה ע"י רואה החשבון המבקר, ובהתאם – טרם פרסומם לציבור של הדוחות הכספיים כנדרש על פי הוראות הדין. הכלי האמור מקובל בשוקי ההון בעולם ואף ישנן מדינות בהן הדיווח האמור הינו מנדטורי.

בשים לב לחסרונות וליתרונות הגלומים בדיווח מקדים כאמור, סגל הרשות (להלן – "הסגל") בדעה כי הדיווח המקדים עשוי להיות כלי חשוב, אשר היתרונות הגלומים בו עולים על חסרונותיו, כל עוד נעשה בו שימוש ראוי ובהתאם לדין.

עמדת סגל משפטית מספר 105-26: דיווח מקדים לדוחות הכספיים (להלן – "עמדת הסגל") אשר התפרסמה בשלהי נובמבר 2013 נועדה להסביר את הכללים הרלבנטיים לעניין זה.

עמדת סגל הרשות

חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 (להלן – "החוק") והתקנות מכוחו קובעים הוראות בדבר  דיווחים שונים שתאגידים מדווחים מחויבים לפרסם לציבור.

החוק והתקנות אינם אוסרים פרסום דיווחים נוספים, שאינם מחויבים מכוח הוראותיהם, אך שלדעת התאגיד יש בהם תועלת למשקיעים (זאת בכפוף לאיסורים הכלליים הקבועים בדיני ניירות ערך, כגון לעניין פרט מטעה, תרמית וכו'). על רקע פרשנויות לפיהן לכאורה לא ניתן כלל לפרסם דיווח מקדים נוכח העובדה שהוא מהווה מידע חלקי ושונה מהמידע הנדרש לפי החוק, ביקש סגל הרשות להבהיר את האופן הראוי לפרסום דיווח מקדים, במטרה למנוע הפרה של האיסורים הכלליים על ידי תאגיד מדווח הבוחר וולונטרית לספק מידע כאמור:

 • ההחלטה על פרסום דיווחים מקדימים

תאגיד המעוניין להתחיל ולפרסם דיווחים מקדימים יידרש להודיע על כך בדוח מיידי אשר יוגש פרק זמן מספק מראש, תוך פירוט סוגי הדוחות הכספיים אליהם יתייחסו הדיווחים המקדימים והעיתוי המוערך לפרסומם המלאים.

 • תוכן הדיווח המקדים:

  ​​הדיווח המקדים יכלול, לכל הפחות, את הדוחות הבאים:
  • דוח על תזרימי מזומנים לתקופה​​
  • דוח על מצב כספי לסוף תקופה
  • ​דוח על רווח או הפסד

​​הדוחות ייערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים ובהתאם למדיניות החשבונאית שמיישמת החברה ויכללו לכל הפחות, תקופת השוואה אחת.

 • ​ מדדים פיננסיים – אם הדיווח המקדים יכלול מדדים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים, יידרש לעשות זאת בהתאם לעקרונות שנקבעו שהחלטת סגל חשבונאית מספר 99-6: שימוש במדדים פיננסים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים.
 • הבהרה בדבר אופיו של הדיווח המקדים – על הדיווח המקדים לכלול הבהרה ברורה ובולטת בדבר אופיו של הדיווח המקדים, והעובדה כי אינו מחליף את הגילוי שיינתן במסגרת הדוחות הכספיים.
 • מידע מהותי נוסף – אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת התאגיד לבחון את הצורך במתן כל מידע נוסף העשוי להיות מהותי להבנת הדיווח המקדים ולשם מניעת הטעיית המשקיעים, ומחובתו לכלול מידע נוסף בהתאם במסגרת הדיווח המקדים.
 • גילוי במועד פרסום הדוחות הכספיים:

ככל שישנם פערים מהותיים בין המידע שהובא במסגרת הדיווח המקדים ובין המידע שנכלל בסופו של דבר בדוחות הכספיים, התאגיד יידרש לפרט פערים אלו בדיווח מיידי, אשר יפורסם לצד הדוחות הכספיים, באשר לפערים מהותיים ויכלול גם הסברים להיווצרותם.

 • ההחלטה על סיום פרסום דיווחים מקדימים:

על תאגיד המעוניין לחדול מפרסום דיווחים מקדימים להודיע על כך בדוח מיידי אשר יוגש פרק זמן מספק מראש לפני הדוח הכספי הרלבנטי ולפרט בו את הנסיבות שהביאו אותו להחלטה זו.

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של עמדת הסגל ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא.