פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 15/2013

תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים

תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ברבעון הראשון של שנת 2013

ברבעון הראשון של שנת 2013, נכנסו לתוקף מספר לא מבוטל של תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ותיקונים לתקנים אשר השפעתם על הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים עשויה להיות מהותית:

 • IFRS 10, "דוחות כספיים מאוחדים"
 • IFRS 11, "הסדרים משותפים"
 • IFRS 12, "גילוי של זכויות בישויות אחרות"
 • IFRS 13,"מדידת שווי הוגן"
 • תיקון ל- IAS 19, "הטבות עובד"

יצוין כי באותו מועד ייכנסו לתוקף מספר תיקונים נוספים לתקני דיווח כספי בינלאומיים, לרבות בגין  פרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים 2009-2011, אך התיקונים הכלולים במסגרתם הינם בעלי השפעה פחותה.

בכדי לסייע בהתמודדות עם היישום לראשונה של התקנים החדשים ועם בחינת השפעתם האפשרית על הדוחות הכספיים (לרבות הגילוי אשר נדרש כזכור מכוח פרסום FAQ 20 של רשות ניירות ערך בדוחות הכספיים השנתיים של שנת 2012), הופצו במהלך שנת 2012 מספר חוזרים מקצועיים אשר כללו סקירה תמציתית של עיקרי התקנים האמורים, הוראות המעבר שלהם והשפעתם האפשרית על הדוחות הכספיים (ראו להלן קישור לחוזרים מקצועיים אלה).

לאור חשיבות הנושא והמורכבות הפוטנציאלית של היישום לראשונה של התקנים רוכזו במסגרת החוזר המקצועי המצורף מספר דגשים והיבטי יישום אפשריים (הרשימה אינה ממצה ואינה מונה את כל השלכות היישום), בין היתר, בנושאים הבאים:

 • מספרי השוואה
 • הוראות מעבר
 • מדיניות חשבונאית
 • אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים קריטיים
 • עסקאות בינחברתיות
 • בחינת נאותות ההיוון של עלויות מימון
 • בחינת ירידות ערך
 • בחינת חשבונאות גידור
 • הכרה בחלק בגירעון ישות מוחזקת
 • יחסים פיננסיים
 • דיווח מגזרי
 • צירוף דוחות כספיים או מידע תמציתי
 • דוחות כספיים נפרדים של התאגיד ("דוח סולו") בהתאם לתקנה 9ג ולתקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל 1970
 • מדידות שווי הוגן וצירוף הערכות שווי
 • הטבות עובד.

לקישור לחוזר המקצועי בפורמט PDF לחץ/י כאן.

להלן קישור לחוזרים המקצועיים שהופצו בעבר והקשורים לתקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים:

 • לחוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, הוראות המעבר שלהם והשפעתם האפשרית על הדוחות הכספיים של שנת 2013לחץ/י כאן.
 • לחוזר מקצועי הכולל סקירה של עיקרי IFRS 13 בפורמט PDF לחץ/י כאן.
 • לחוזר מקצועי הכולל סקירה של עיקרי IAS 19 מתוקן בפורמט PDF לחץ/י כאן.
 • לחוזר מקצועי הכולל סקירה של עיקרי פרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים 2009-2011 בפורמט PDF לחץ/י כאן.
 • להורדת חוזר מקצועי הכולל סקירה של עיקרי FAQ 21 בפורמט PDF לחץ/י כאן.

יודגש כי הסקירה המובאת במסגרת החוזרים המקצועיים המצורפים לעיל אינה מהווה תחליף לקריאה מעמיקה של התקנים והפרסומים המקצועיים נשוא חוזרים אלה. כמו כן, המידע המובא במסגרתם אינו מהווה ייעוץ מקצועי.