פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 40/2013

קווים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים

חוזר מקצועי 40/2013 

עדכון להחלטה מספר 99-4 בעניין קווים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים

מחלקה מקצועית – דצמבר 2013

ב-8 בדצמבר 2013 פרסם סגל רשות ניירות ערך עדכון להחלטה מספר 99-4 בעניין קווים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים (להלן – "העדכון" ו- " עמדת הסגל", בהתאמה).

עניינו של העדכון הינו תיקון הקווים מנחים לבחינת מהותיות של טעויות בדוחות כספיים לתקופות ביניים. על רקע הניסיון שנצבר באשר ליישום הוראות העמדה העדכנית, החל ממועד פרסומה בחודש מרץ 2012, מצא לנכון סגל הרשות להוסיף דוגמא נוספת למצבים בהם לאחר בחינת שיקולים איכותיים, תאגיד עשוי לסבור כי טעות אשר עברה אחד או יותר מהמבחנים הכמותיים התוצאתיים (מבחן הרווח הנקי והרווח הכולל) לא תיחשב כטעות מהותית.

דוגמא זו מתייחסת כאמור לטעויות בדוחות כספיים לתקופות ביניים.

הניסיון מראה כי ישנם מקרים בהם טעויות בדוחות לתקופות ביניים אשר עוברות את הספים הכמותיים התוצאתיים שנקבעו למהותיות, אינן מהותיות לשם קבלת החלטה על ידי המשקיע. על כן, עודכנה עמדת הסגל כך שבהתקיים תנאים ונסיבות מסוימות, תאגיד עשוי לסבור כי טעות שכזו אינה מהותית.

בהתאם לעדכון, טעות בדוחות כספיים לתקופות ביניים, אשר נחשבת כמהותית בהתאם לקווים המנחים לבחינת מהותיות בתקופות ביניים (המפורטים בסעיף 3 לעמדת הסגל), אך היא אינה מהותית ביחס לרווח או הפסד (הנקי והכולל) של השנה אשר כוללת את תקופת הביניים שבנתוניה התגלתה הטעות, וביחס לרווח או הפסד (הנקי והכולל) החזוי לשנה השוטפת בכללותה בה השפעת הטעות אמורה לקבל ביטוי (זאת במקרה בו ההשפעה המצטברת של הטעות נזקפת לתקופה שוטפת), עשויה שלא להיחשב כטעות מהותית ובלבד שבחינת השיקולים האיכותניים (כמפורט בסעיף 2ה' לעמדת הסגל – "נדבך איכותני למהותיות של טעויות") לא תעלה כי הטעות הינה מהותית בהיבט האיכותני.

בהתאם לעדכון, בנסיבות בהן אין ביכולת התאגיד להעריך את הרווח החזוי לשנה השוטפת בכללותה, תיבחן מהותיות הטעות ביחס לרווח המצטבר של ארבעת הרבעונים האחרונים.

עוד הובהר בעדכון כי אין בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מהוראות IAS 8 לעניין תיקון טעויות, לרבות הוראות הגילוי הקבועות במסגרת התקן ו/או לגרוע מהחובה המוטלת על רואה החשבון המבקר בדבר הכללת הפניית תשומת לב להצגה מחדש (בהתאם לנקבע בהוראות תקן ביקורת מספר 72, "דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד").

יובהר כי האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי הנזכר לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של עמדת הסגל ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא של ההחלטה (לרבות לאחר תיקונה מכוח העדכון הנזכר לעיל).