פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 37/2013

עמדות משפטיות הנוגעות לתשקיפי מדף

חוזר מקצועי 37/2013 – עמדות משפטיות הנוגעות לתשקיפי מדף

מחלקה מקצועית – נובמבר 2013

בימים האחרונים פורסמו על ידי סגל רשות ניירות ערך שתי עמדות משפטיות הנוגעות לתשקיפי מדף אשר מביאות לשינויים בעמדת רשות ניירות ערך כפי שקיבלה ביטוי במסגרת עמדות משפטיות אשר פורסמו בעבר. יצוין כי העקרונות המפורטים בעמדות המשפטיות נמצאים בהליכי חקיקה כחלק ממתווה החקיקה להקלות רגולציה אשר הרשות מקדמת בתקופה האחרונה.

להלן סקירה תמציתית של העמדות המשפטיות שפורסמו:

  • עמדה משפטית מספר 103-30: אימתי קמה חובה לתקן תשקיף מדף

תאגיד אשר קיבל היתר לפרסום תשקיף מדף בהתאם לתקנות ניירות ערך (תנאים להצעה על פי תשקיף מדף), תשס"ו- 2005, רשאי להציע ניירות ערך לציבור במועדים שונים על פני תקופת זמן של 24 חודשים, באמצעות הגשת דוח הצעת מדף.

עם זאת, כאשר מדובר בהצעה "מורכבת" של ניירות ערך שלא ניתן לצפות ולהגדיר את תנאיה במועד מתן ההיתר לתשקיף המדף, עמדתו העקרונית של סגל הרשות היא כי נדרש תיקון של תשקיף המדף קודם לפרסום דוח הצעת המדף, וזאת, בין היתר, על מנת שסגל הרשות יוכל לבחון את אופן ההצעה ומרכיביה, ואת קיומו של גילוי נאות בפני ציבור המשקיעים טרם קבלת החלטת השקעה.

יצוין כי במסגרת "מפת הדרכים" של הרשות פורסם לאחרונה מתווה חקיקה להקלות ברגולציה, הכולל בין היתר הצעה לצמצם את המקרים שבהם נדרש לתקן את תשקיף המדף לצורך הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף מדף. עד לאישור החקיקה בנושא, ובהתאם לעמדה הנוכחית של הרשות, המקרים בהם נדרש לתקן את תשקיף המדף טרם הצעת ניירות ערך לציבור באמצעות דוח הצעת מדף, יכללו, בשלב זה, את המקרים הבאים:

  1. הצעה לראשונה של מניות בידי תאגיד שאגרות החוב שלו רשומות למסחר;
  2. הצעה של ניירות ערך במסגרת הצעת רכש חליפין;
  3. הקצאה או העברה של ניירות ערך לפי סעיף 15 א(א)(3) לחוק ניירות ערך (הקצאה או העברה של ניירות ערך לבעלי ניירות ערך של תאגיד על פי פס"ד או צו בית משפט בתובענה ייצוגית או על פי החלטה בהליך לפי סעיף 350 או 351 לחוק החברות);
  4. הצעה של סדרת אגרות חוב המגובה בבטוחה/שעבוד (למעט שעבוד שלילי).

לעמדת הרשות, סוגי הצעות ניירות ערך הנ"ל הינם בגדר הצעות "מורכבות".

למען הסר ספק יובהר כי עמדת סגל זו מחליפה את האמור בעמדת סגל 103-25: הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף (מיולי 2009) ובעמדה 103-26: שינוי בתנאי ניירות הערך המקים חובת תיקון תשקיף מדף (ממאי 2011) שעניינן סוגי הצעות וסוגי שינויים בשטר נאמנות שמחייבים תיקון של תשקיף המדף טרם הגשת דוח הצעת מדף.

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית בלבד ולא ממצה של העמדה המשפטית, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא.

  • עמדה משפטית מספר 103-31: פרק הזמן הנדרש ממועד פרסום דוח הצעת מדף ועד למועד תחילת התקופה להגשת הזמנות

תקנה 3 לתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו – 2005, קובעת כי דוח הצעת מדף יוגש לא יאוחר מחמש שעות מסחר לפני תחילת התקופה להגשת הזמנות.

לעמדת סגל הרשות, במקרים מסוימים פרק זמן של חמש שעות מסחר ממועד פרסום דוח הצעת המדף ועד למועד תחילת התקופה להגשת הזמנות, אינו פרק זמן מספק לצורך ביסוס החלטת השקעה מושכלת וכי נדרש פרק זמן של שלושה ימי עסקים טרם תחילת התקופה להגשת הזמנות.

במסגרת "מפת הדרכים" של הרשות פורסם לאחרונה מתווה חקיקה להקלות ברגולציה ובהקשר זה סגל הרשות בחן מחדש את סוגי המקרים שיחייבו פרק זמן של שלושה ימי עסקים ממועד הצעת מדף עד למועד תחילת התקופה להגשת הזמנות.

לאור בחינה זו החליט הסגל לצמצם את החובה להארכת פרק הזמן (מעבר לחמש שעות מסחר) רק למקרים שבהם פורסם דוח תקופתי או דוח רבעוני סמוך לפני הגשת דוח הצעת המדף (להלן – דוחות כספיים).

פרק הזמן הנוסף נדרש לאור העובדה כי הדוחות הכספיים כוללים מידע כולל ועדכני לפרק זמן מסוים (רבעון/שנתי), ביחס לעסקי התאגיד ומצבו הפיננסי (בהשוואה לדוחות הכספיים שצורפו לתשקיף המדף), ועל כן נדרש פרק זמן ארוך יותר מחמש שעות מסחר, על מנת לבחון ולעבד את המידע האמור בדוחות אלו.

למען הסר ספק יובהר כי עמדה זו מחליפה את האמור בסעיפים 6 ו- 8 לעמדת סגל 103-24 הבהרה בנוגע לתשקיפי מדף (מפברואר 2006), בעניין התקופה להגשת הזמנות בדוח הצעת מדף.יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית בלבד ולא ממצה של העמדה המשפטית, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא.