פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 22/2013

גילוי בדבר מדיניות תגמול ותנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה

חוזר מקצועי 22/2013

טיוטת הנחיה להערות ציבור: גילוי בדבר מדיניות תגמול ותנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה

מחלקה מקצועית – יולי 2013

רקע

ביום 12 בדצמבר 2012 נכנס לתוקפו חוק החברות (תיקון מספר 20), התשע"ג – 2012 (להלן, "תיקון 20"). תיקון זה מהווה נדבך משלים לתיקונים אחרים לחוק החברות מהעת האחרונה שעניינם ייעול הממשל התאגידי בחברות ציבוריות והגברת הממשל התאגידי בחברות שהנפיקו אגרות חוב לציבור.

מטרת תיקון 20 הינה להסדיר את מבנה התגמול לנושאי משרה בחברות ציבוריות ובחברות אגרות חוב, וכן לקבוע הליך מיוחד לאישורו אשר מבוסס במידה רבה על מנגנון המכונה "say on pay", אשר נהוג בארצות הברית ובמדינות נוספות בעולם.

 

בנוסף, במסגרת תיקון 20 עודכנו הליכי האישור של תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה תוך הבחנה בין מנכ"ל, דירקטורים ונושאי משרה אחרים, כאשר כמו בעניין מדיניות התגמול, תיוותר ההכרעה הסופית בידי הדירקטוריון.

בהערת אגב יצוין, כי בימים אלו בוחן משרד המשפטים יחד עם רשות ניירות ערך עיגון הקלות וחריגים לסוגי חברות ועסקאות, בקשר עם החובות שהוטלו במסגרת תיקון 20.

עיקרי ההנחיה:

ביום ה- 25 ביוני 2013 פרסם סגל הרשות לניירות ערך טיוטת הנחיה להערות הציבור שעניינה גילוי בדבר מדיניות תגמול ותנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה (שכר בכירים).

מטרת הנחית הגילוי הינה להתאים את חובות הגילוי החלות על חברות בקשר עם תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה לחובות המהותיות שהוטלו עליהן לאחרונה במסגרת תיקון 20 עד לתיקון התקנות בנדון.

בין הדרישות המפורטות בטיוטת ההנחיה (להלן, "הטיוטה") נכללים בין היתר ההיבטים הבאים:

אסיפה כללית לאישור מדיניות תגמול

בדיווח לזימון אסיפה כללית בחברה ציבורית לצורך אישור מדיניות תגמול וכן בדיווח של חברות אגרות חוב בדבר אישור מדיניות תגמול על ידי ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של חברת אגרות החוב, תפרסם החברה דיווח מיידי שיכלול את הגילוי הנדרש בהתאם לתקנה 36ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 (התקנה הקובעת מהם הפרטים שיכיל דיווח מיידי עם זימון אסיפה של תאגיד) (להלן, "תקנות הדוחות"), כמו גם גילויים מפורטים נוספים הכוללים, בין היתר, את המובא להלן (רשימה חלקית בלבד):

 • פירוט בדבר מדיניות התגמול המתייחסת בין השאר:
  • להוראות שנקבעו במדיניות התגמול ביחס לכל אחד מסוגי התגמול שנקבעו בה;
  • לשיקולים וההנחות העיקריים שהנחו את הדירקטוריון בקביעת מדיניות התגמול;
 • יצוין האם תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה במועד קביעת מדיניות התגמול על ידי דירקטוריון החברה תואמים את מדיניות התגמול;
 • בנסיבות בהן קיימים במועד קביעת מדיניות התגמול נושאי משרה בכירה שתנאי כהונתם והעסקתם סוטים באופן מהותי ממדיניות התגמול, יינתנו גילויים מפורטים לרבות באופן נפרד בהתייחס ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה;
 • תצויין זהות חברי ועדת התגמול;
 • תצוין זהות הדירקטורים שהשתתפו בישיבות הדירקטוריון בהן נדונה מדיניות התגמול;
 • יצוין האם במועד הדוח יש לחברה מדיניות תגמול תקפה ומאושרת;
 • בחברה ציבורית יפורטו זהות בעל השליטה בחברה והזכויות המקנות שליטה;
 • בחברה ציבורית יפורט הרוב הנדרש באסיפה הכללית לצורך אישור מדיניות התגמול;
 • יצוין שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי וכן מהות עניין זה;
 • בחברה ציבורית יצורף לדוח נוסח כתב הצבעה;
 • הדוח יחתם בידי החברה בציון שמות החותמים ותפקידם בה.

אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל

בדוח מיידי בחברה ציבורית לאישור התקשרות עם מנכ"ל באשר לתנאי כהונה והעסקה וכן, ככל שרלוונטי, בדיווח של חברת אגרות חוב בנושא, תפרסם החברה דיווח מיידי שיכלול את הגילוי הנדרש בהתאם לתקנה 36ב לתקנות הדוחות וכן גילוי נוסף הכולל, בין היתר (רשימה חלקית בלבד) תיאור מילולי והכללת פירוט במתכונת טבלאית של תנאי הכהונה וההעסקה.

מתכונת הגילוי תכלול הפרדת גילוי בדבר שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, תשלום מבוסס מניות (כמשמעותו בכללי חשבונאות מקובלים), מענק פרישה וכן כל הטבה, תשלום אחר או התחייבות לתשלום וכל דבר שהוא שווה כסף. כמו כן, יידרש לבצע הבחנה בין רכיבים קבועים של תנאי כהונה והעסקה לרכיבים משתנים, תוך מתן מידע מפורט אודות:

 • כל אחד מהרכיבים הקבועים של תנאי הכהונה והעסקה, תנאיהם והמועדים לקבלתם;
 • תיאור הרכיבים המשתנים ובכלל זה תוך הפרדה בין רכיבים משתנים הוניים ושאינם הוניים; וכן
 • פירוט מהו היחס בין רכיבים משתנים לרכיבים קבועים.

בנוסף, ייכללו נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי הכהונה וההעסקה, תוך התייחסות לתגמול על רכיביו ולמדיניות התגמול.

חובות גילוי נוספות  

עוד כוללת הטיוטה התייחסות לגילויים במקרים האמורים להלן:

 • קביעת מדיניות התגמול על ידי דירקטוריון חרף התנגדות האסיפה הכללית;
 • תנאי כהונה והעסקה של דירקטור, בהתאם למדיניות התגמול;
 • תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה שאינו מנכ"ל, שלא בהתאם למדיניות התגמול;
 • אישור תנאי כהונה והעסקה של בעל השליטה.

תחילה והוראות מעבר

מועד התחילה הצפוי של ההנחיה הוא ממועד פרסומה.

הטיוטה כוללת גם הוראת מעבר לפיה חברות אשר כבר אישרו מדיניות תגמול בהתאם לתיקון 20 (התיקון קובע כי קביעת מדיניות תגמול תהא לא יאוחר מיום 12 בספטמבר 2013) יפרסמו בדוח התקופתי העוקב (או בדיווח המיידי הראשון של החברה בדבר תנאי כהונה והעסקה, כמוקדם) את הגילוי הנדרש על פי הנחיה זו, לו מדיניות התגמול הייתה מובאת לאישור לאחר פרסומה של ההנחיה.

טיוטת ההנחיה טרם אושרה במליאת הרשות והינה להערות הציבור עד ליום 25 ביולי 2013. 

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית של עיקרי טיוטת ההנחיה ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה.

לקריאת החוזר המקצועי שהופץ בקשר עם תיקון מספר 20 לחוק החברות (תנאי כהונה והעסקה בחברות ציבוריות ובחברות אגרות חוב) לחץ/י כאן.

לקריאת החוזר המקצועי שהופץ בקשר עם עמדת סגל משפטית מספר 101-16: תיקון 20 לחוק החברות- שאלות ותשובות לחץ/י כאן.