פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 28/2013

חובות הגילוי של חברות רישום כפול

חוזר מקצועי 28/2013 

עמדה משפטית מספר 199-11 : חובות הגילוי של חברות רישום כפול

ספטמבר 2013 – מחלקה מקצועית

רקע

לאחרונה נחתם הסכם פשרה בקשר עם בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה בעניינה של חברת טבע בכל הנוגע להיקף חובות הגילוי החלות על חברות המדווחות בהתאם לפרק ה'3 לחוק ניירות ערך (להלן – "חברות רישום כפול").

הסדר הרישום הכפול נכנס לתוקף בשנת 2000 עם חקיקתו של תיקון 21 לחוק ניירות ערך ומאפשר בבסיסו רישום למסחר בישראל של ניירות ערך הנסחרים בבורסות זרות ספציפיות (נאסד"ק, NYSE, הרשימה הראשית של בורסת לונדון, להלן – "בורסות זרות").

חרף העובדה שהמדובר בחברות ישראליות הכפופות לדיני החברות בארץ, הסדר הרישום הכפול מחריג את החברות שנרשמו למסחר בישראל כאמור, מחובות הדיווח על פי חוק ניירות ערך כך שהן רשאיות להמשיך ולדווח אך ורק בהתאם לדין הזר הרלוונטי החל עליהן ומבלי שיושתו עליהן חובות גילוי נוספות מכוח הדין המקומי. בכך השלים המחוקק עם ההבדלים המשמעותיים בין מתכונת הדיווח של חברות הנסחרות בישראל בלבד ובין מתכונת הדיווח של חברות שהצטרפו להסדר הרישום הכפול.

לאור התובענה שהוגשה כאמור נגד טבע בטענה כי שילוב הוראות הדין הזר והוראות הדין הישראלי (שכן במקרה דנן, הדין האמריקאי מפנה לדין מדינת ההתאגדות, היינו, מדינת ישראל) מחייב את החברה מתוקף החוק לפרט מהו השכר של חמשת נושאי המשרה בעלי התגמול הגבוה ביותר ("שכר הבכירים"), בחר סגל הרשות לניירות ערך (להלן – "סגל הרשות" או "הרשות") להבהיר את עמדתו ופרסם ביום 18 באוגוסט 2013 את עמדה משפטית מספר 199-11 בנוגע לחובות הגילוי של חברות הרישום הכפול (להלן – "העמדה המשפטית").

הסוגיה לדיון

האם קיים פער בהיקף חובות הגילוי החלות על חברה ישראלית אשר פרק ה'3 חל עליה בהשוואה לחובות הגילוי החלות על חברה ישראלית הנסחרת בבורסות זרות בלבד.

עמדת סגל הרשות

ככלל ומבלי להידרש לדיון בשאלות פרשניות של הדין האמריקאי, עמדת סגל הרשות היא כי לא צריך להתקיים הבדל בין חובות הדיווח החלות על חברות ישראליות אשר פרק ה'3 חל עליהן ובין חובות הדיווח החלות על חברות ישראליות הנסחרות בבורסות הזרות בלבד.

לעמדת הרשות, מסקנה זו עולה באופן ברור מתכלית הרישום הכפול ומאחר והוא נועד לעודד חברות הנסחרות בבורסות הזרות להירשם למסחר גם בבורסה לניירות ערך בת"א וזאת מבלי שיידרשו לגילוי נוסף רק בשל פעולה זו.

לאור האמור לעיל ובהתאם לתכלית הסדר הרישום הכפול כאמור והוראותיו, ביקש סגל הרשות להבהיר כי אין בכוונתו להפעיל את סמכויותיו באופן שיחייב חברות רישום כפול למסור גילוי שאינו ניתן ע"י חברות ישראליות אחרות הנסחרות באותן בורסות זרות.

עוד הבהיר סגל הרשות כי בעצם פרסום העמדה המשפטית אין הבעת דעה כלשהי לגבי הפשרה שנקבעה בעניינה של טבע, ביחס לטענות הספציפיות שהועלו אגב אותו הליך או בדבר חשיבותו של הנושא נשוא הליך זה אלא רק התייחסות באשר לעיקרון לפיו לא צריך להתקיים כל הבדל בחובות הגילוי בין חברות הרישום הכפול ובין החברות המקבילות להן בבורסות הזרות.