פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 21/2013

הצעות חקיקה בנושא הקלות ופיתוח שוק ההון

חוזר מקצועי 21/2013 

הצעות חקיקה בנושא הקלות ופיתוח שוק ההון – קובץ חקיקה מס' 1 בהמשך למתווה ההקלות

מחלקה מקצועית – יוני 2013

בשנים האחרונות, חל גידול משמעותי בהיקף הרגולציה על שוק ההון, זאת עקב שורה של גורמים שונים אשר העלו את הצורך בהתאמת היקף האכיפה. הגידול בהיקף הרגולציה בא לידי ביטוי בהסדרה של תחומים חדשים כמו גם בהרחבת הפיקוח על תחומים קיימים. עם זאת, מובן שהרגולציה על שוק ההון חייבת להיות מידתית ומאוזנת בכדי שלא להסב עלויות ניכרות שלא לצורך לגורמים המפוקחים ואף להרתיע גורמים להמשיך ולפעול או להיכנס לשוק ההון.

במסגרת התכנית האסטרטגית הרב שנתית שפרסמה רשות ניירות ערך בחודש ספטמבר 2012 ("מפת הדרכים") נכללו כזכור שלושה יסודות עיקריים: רגולציה, דה רגולציה (הקלות לגורמים המפוקחים תוך שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים) ופיתוח שוק. מפת הדרכים כללה גם מתווה הקלות מוצעות להערות הציבור, ובו עשרות הצעות להקלות לכלל הגורמים המפוקחים  ובמקביל פועלת הרשות גם במישור פיתוח שוק ההון.

מרבית ההקלות שהציגה הרשות מחייבות תיקוני חקיקה (בין בחקיקה ראשית ובין במסגרת תקנות). כיוון שמדובר במספר רב של הקלות, בנושאים מגוונים, כוונת הרשות היא לרכז את תיקוני החקיקה במספר פעימות, הן לצורך קבלת הערות הציבור והן לצורך קידום ההליכים בכנסת.

מקצת הנושאים הוצגו בחודשים האחרונים, אך ללא נוסחי חקיקה קונקרטיים או בנוסחים שטרם הביאו בחשבון הערות ציבור מסוימות. בחודשים הקרובים יובאו למליאת רשות ניירות ערך דברי חקיקה נוספים לפני פרסומם להערות הציבור. הקלות רבות נוספות נמצאות עדיין בשלבי בחינה והכנה וטרם הועברו להליכי חקיקה.

המקבץ הנוכחי של הקלות מוצעות, המובא לאישור המליאה לצורך פרסום להערות הציבור, נוגע לתיקונים בשלושת החוקים עליהם מופקדת רשות ניירות ערך ובקבצי תקנות שונים. התיקונים העיקריים עוסקים בהקלות בתחום האכיפה (עיצומים כספיים המוטלים על ידי הרשות), הארכת התקופה לגיוס כספים על פי תשקיפי מדף, הרחבת הנסיבות לסיום חובות הדיווח של תאגידים מדווחים, הקלות שונות בתחום קרנות הנאמנות ועוד.

להלן רשימת הנושאים המטופלים בקובץ החקיקה:

 1. הקלות הנוגעות לעיצומים כספיים המוטלים על ידי הרשות;
 2. הארכת התקופה לגיוס כספים על פי תשקיף מדף;
 3. הקלות בסיום חובות הדיווח של תאגידים מדווחים;
 4. הקלה במעבר למתכונת דיווח של תאגידי רישום כפול וסיום חובת דיווח של תאגיד רישום כפול שנמחק ממסחר בבורסה בחו"ל;
 5. הקלות בחתימה מחדש על דוחות כספיים המצורפים לתשקיף, לדוח הצעה פרטית ולדוח עסקה עם בעל שליטה; בצירוף דוח אירועים לדוח הצעת מדף; במתכונת עריכת דוחות כספיים ביניים המצורפים לתשקיף IPO; במתכונת עריכת דוחות דירקטוריון המצורפים לתשקיף; ובתיקון דוח דירקטוריון;
 6. יצירת מסגרת חוקית לעידוד מכשיר השקעה חדש בסיכון נמוך –  קרן פקדונות ומלוות (קפ"מ);
 7. הקלה בעבודת הדירקטוריון וועדותיו של מנהלי הקרנות ומנהלי התיקים הגדולים;
 8. ביטול החובה לערוך דוחות כספיים של קרן נאמנות בהתאם ל- IFRS;
 9. שינוי סף המהותיות לצורך דיון בדירקטוריון מנהל קרן בעסקאות מהותיות;
 10. הקלה בתנאים לביצוע שאילה והשאלה של ניירות ערך על ידי מנהל קרן;
 11. שינוי המועד הנדרש לקביעת מחיר בהתאם להנחיות הדירקטוריון מקום בו לא נעשתה עסקה בנייר ערך;
 12. הקלה בחובות גילוי המוטלות על התאגידים הבנקאיים;
 13. הקלה בדרישות עדכון פרטי לקוח על ידי בעל רישיון;
 14. הקלה בחובות הדיווח של בעלי רישיון לרשות ניירות ערך.

טיוטת קובץ החקיקה הינה להערות הציבור עד ליום 26 ביוני 2013.

יובהר כי האמור לעיל ובחוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של קובץ החקיקה ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו.