פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 7/2013

דגשים לשינויים בין הנוסח המוצע להערות ציבור

"הנחיית הגילוי בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה"

דגשים לשינויים בין הנוסח המוצע להערות ציבור של טיוטת התקנות לעיגון "הנחיית הגילוי בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה", ביחס לנוסח הנחיית הגילוי הקיימת

הודעת הבהרה - דגשים לשינויים בין הנוסח המוצע להערות ציבור של טיוטת התקנות לעיגון "הנחיית הגילוי בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה", ביחס לנוסח הנחיית הגילוי הקיימת

24 ינואר 2013

כזכור, ביום 13 בדצמבר 2012, פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן: "סגל הרשות") טיוטת תיקון תקנות ניירות ערך להערות הציבור בדבר עיגון הנחיית הגילוי בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה (להלן – "טיוטת התקנות" ו- "הנחיית הגילוי").

מועד ההערות והתגובות לטיוטת התיקון יסתיים ביום 28 בינואר 2013.במענה למספר פניות שהתקבלו ברשות ניירות ערך, ולנוחיות ציבור המגיבים והתאגידים המדווחים, פורסמה על ידי סגל הרשות ביום 23 בינואר 2013, הודעת הבהרה אשר כותרתה "דגשים לשינויים בין הנוסח המוצע להערות ציבור של טיוטת התקנות לעיגון "הנחיית הגילוי בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה", ביחס לנוסח הנחיית הגילוי הקיימת", הכוללת הדגשה של מספר נושאים לגביהם קיימים הבדלים בין טיוטת התקנות לבין הנחיית הגילוי, כדלקמן:

  • הסרת "מבחן השערוך" מהגדרת נכסים מהותיים ונכסים מהותיים מאוד (באופן זה, זיהוי נכסים מהותיים ומהותיים מאוד ייעשה לפי מבחני השווי וההכנסות בלבד. הקלה זו צפויה להביא להפחתה במספר הנכסים המהותיים והמהותיים מאוד).
  • הוספת הגדרת "מבנה מניב בהקמה מהותי" ו- "קרקע להשקעה מהותית" וכן פירוט פריטי הגילוי הנדרשים לגביהם.
  • הוספת מספר פריטי גילוי לגבי נכסים שהוגדרו כ"מהותיים".

הודעת ההבהרה האמורה כוללת הפניה לסעיפים הרלוונטיים בטיוטת התקנות ובהנחיית הגילוי, לפי העניין וכן הסבר תמציתי בדבר מהות השינויים.

סגל הרשות הבהיר כי ההדגשה האמורה נועדה לצרכי נוחות ואין בקריאתה כדי להחליף את קריאת נוסח טיוטת התקנות המלא. נוסח טיוטת התקנות המלא כולל שינויים נוספים, לרבות שינויי נוסח, אשר לא צוינו בהודעת ההבהרה.

להורדת הודעת ההבהרה כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות לחץ/י כאן.

להורדת טיוטת התקנות כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות  לחץ/י כאן.

להורדת הנחיית הגילוי לחץ/י כאן.