פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 16/2013

שינוי מתכונת אימוץ כללי החשבונאות הבינלאומיים

חוזר מקצועי 16/2013

תיקון תקנות ניירות ערך בנושא שינוי מתכונת אימוץ כללי החשבונאות הבינלאומיים (IFRS) – הצעה לביטול האפשרות לאימוץ מוקדם

מחלקה מקצועית – אפריל 2013

ביום 10 באפריל 2013 פרסם סגל הרשות לניירות ערך (להלן – "סגל הרשות"), טיוטת הצעה להערות הציבור לתיקון תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע – 2010, בנושא "שינוי מתכונת אימוץ כללי החשבונאות הבינלאומיים (IFRS) – הצעה לביטול האפשרות לאימוץ מוקדם" (להלן – "ההצעה לתיקון").

רקע

כידוע, מתכונת האימוץ של תקני דיווח כספי בינלאומיים בישראל (1 בינואר 2008) התבססה באופן מלא על ההליכים המבוצעים על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) וזאת ללא כל צורך באישור נוסף על ידי גוף מקומי בישראל. לפיכך, תקני ה- IFRS מאומצים בישראל ככתבם וכלשונם ללא סייג, מייד עם פרסומם הרשמי על ידי ה- IASB.

במרוצת השנים שחלפו ממועד אימוץ תקני ה-IFRS בישראל צבר סגל הרשות ניסיון בכל הנוגע למתכונת ואופי עבודת ה-  IASB בבואו לפרסם תקן חדש. כמו כן, צבר סגל הרשות ניסיון בכל הנוגע להשלכות מרחיקות הלכת העשויות להיות להוראות מעבר לתקנים חדשים ולכך שלעיתים אף הוראות אלו עשויות להיות נתונות לפרשנויות שונות לרבות בהקשר להוראות המעבר של תקנים אלה.

במסגרת בחינת הנושא, עלה כי בעוד התאגידים בישראל רשאים ליישם את הוראות התקנים החדשים על דרך של אימוץ מוקדם עוד בטרם מועד התחילה המנדטורי שלהם, התאגידים המדווחים באירופה אינם רשאים לעשות כן, זאת, בין היתר על רקע התנגדויות קשות להוראות מסויימות הקבועות באותם תקנים.

על רקע האמור לעיל התחדד הצורך בבחינה מחודשת של מתכונת אימוץ תקני ה- IFRS בישראל אל מול מתכונת אימוצם במדינות העולם. יודגש כי בחינה זו נעשתה בכפוף לכך שכל שינוי שיעשה לא יפגע בכך שהדוחות הכספיים ימשיכו להיות ערוכים באופן מלא בהתאם לתקני ה-IFRS.

עיקרי קביעות ההצעה לתיקון במסגרת ההצעה לתיקון, על רקע הניסיון שנצבר מפרסום תקנים חדשים על ידי ה-IASB כמו גם על רקע הרצון ליצור השוואתיות בין הדיווח הכספי של התאגידים המדווחים השונים ומתן זמן היערכות ולמידה ליישום תקנים חדשים, מוצע כי תשונה מתכונת אימוץ תקני ה- IFRS באופן אשר ברירת המחדל תהיה כי תקני חשבונאות חדשים (לרבות כללים חשבונאיים חדשים, הבהרות, תיקונים לתקנים קיימים ואף שיפורים נקודתיים), אשר יפורסמו לאחר כניסתו לתוקף של תיקון זה, אינם ניתנים לאימוץ מוקדם אלא הם ייושמו רק עם מועד תחילתם המחייב.

סגל הרשות מדגיש כי החל ממועד התחילה המחייב של תקן חדש, לגופים הרלוונטיים בישראל לא תהיה סמכות לדחות את אימוץ התקן, להכניס בו שינויים או לבטל חלופות הקבועות בו.

עם זאת, במקרים חריגים בהם תשוכנע הרשות כי אימוץ תקן חדש דרוש לשם שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים, תהיה לרשות, לאחר שנועצה במוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, הסמכות לאפשר את אימוצו המוקדם של אותו תקן. המשמעות של האמור הינה שההחלטה לאמץ תקן חדש באימוץ מוקדם תהיה בבחינת חריג המחייב קבלת החלטה פוזיטיבית על ידי הגופים הרלוונטיים בישראל.

בנוסף מוצע כי תוקנה לרשות האפשרות להתיר לתאגידים מסויימים לאמץ מוקדם תקן מסויים בהתקיים נסיבות המפורטות במסגרת ההצעה לתיקון (כגון תקן חשבונאי הרלוונטי לתעשייה מסוימת אך בעל משמעות בעייתית לתעשייה אחרת).

לעמדת סגל הרשות, התיקון מחד אינו גוזר סטייה כלשהי מתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים, לא יפגע במקובלות הבינ"ל של ישראל, ומאידך, אימוץ מנגנון זה יקדם יתרונות בדיווח הכספי של התאגידים בשוק ההון בישראל ובכללם: השוואתיות, יציבות דיווחית ושמירה על האינטרס הציבורי.

תחילה

בהתאם להצעה לתיקון, מועד תחילת התיקון לתקנות ניירות ערך יהא 30 יום מיום פרסומו.

הערות ותגובות להצעה לתיקון תתקבלנה עד ליום ה-26 במאי 2013.

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית של ההצעה לתיקון ואינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא.

לקישור להצעה לתיקון כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.