פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 36/2013

פרסומי רשות ניירות ערך

חוזר מקצועי 36/2013 – פרסומי רשות ניירות ערך

אוקטובר 2013 – מחלקה מקצועית

בעת האחרונה פורסמו על ידי סגל רשות ניירות ערך הפרסומים הבאים:

  • החלטת אכיפה חשבונאית 13-1 – הצגת מקרקעין כמלאי (להלן – "החלטת האכיפה החשבונאית") – במסגרת החלטת האכיפה החשבונאית נדון הטיפול החשבונאי אותו יישמה חברה בהתייחס לנכס מקרקעין החל ממועד רכישתו, לפיו חלק מהקרקע הוצג כנדל"ן להשקעה, בעוד שלדעת סגל הרשות בהסתמך על כללי החשבונאות המקובלים, המסכת העובדתית והתכלית העסקית העומדת מאחורי רכישת הקרקע, הרי שהקרקע בכללותה נרכשה על ידי החברה למטרת בניה למגורים ולא למטרה אחרת או למספר מטרות, ומשכך היה על החברה להציג את כל הקרקע כמלאי, תוך בחינה האם יש לסווג את כל הקרקע או חלק ממנה כמלאי בלתי שוטף. כחלק מהבדיקות אותן ערך סגל הרשות למיצוי הסוגיה החשבונאית נשוא החלטת האכיפה החשבונאית, סגל הרשות בחן גם את היבטי עבודת הביקורת שבוצעה על ידי רואי החשבון המבקרים של החברה בקשר עם הסוגיה האמורה והממצאים העיקריים שעלו אגב בחינה זו פורסמו במסגרת החלטת אכיפה בביקורת 13-1 אשר פורסמה בסמוך למועד פרסום החלטת האכיפה החשבונאית.

לחוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של עיקרי החלטת האכיפה החשבונאית  בפורמט PDF לחץ/י כאן.

להורדת החלטת האכיפה החשבונאית כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.

להורדת החלטת האכיפה בביקורת כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות בפורמט PDF  לחץ/י כאן.

  • החלטת מליאת רשות ניירות ערך בתחום תאגידים מספר 2013-1: שינוי במודל הטיפול ומתן פטור לחברות ברישום כפול שמנפיקות אג"ח רק בישראל (להלן – "החלטת מליאת הרשות") – באפריל 2012 פרסמה רשות ניירות ערך טיוטה להערות הציבור בעניין שינוי במודל הטיפול ומתן הפטור לחברות רישום כפול המנפיקות אגרות חוב רק בישראל.
  • הטיוטה הציגה, בין היתר, מודל לפיו חברות רישום כפול המבקשות להנפיק אגרות חוב בישראל לא יהיו פטורות מהוראות פרק ו', כך שיחולו עליהן חובות גילוי מלאות על פי הדין הישראלי בנוסף לחובות הגילוי על פי הדין האמריקאי.
  • לאחר שמיעת הערות הציבור נסוגה הרשות מהגישה שהוצעה במסגרת הטיוטה והחליטה כי נכון לאזן בין המודל המקורי שהוצע על ידה שבו הושם דגש על המידע הניתן למשקיעים לבין המאפיינים הייחודיים להסדר הרישום הכפול, ובעיקרם הכפיפות של חברות הרישום הכפול לדין ולרגולטור זר, והחשיבות הכלכלית של הסדר הרישום הכפול ומטרותיו.
  • לאור האמור ולאחר דיונים שנעשו ברשות בעניין המליץ סגל הרשות לשנות את המצב הקיים ולייסד מודל גילוי חדש המכונה "מודל הגילוי ההיברידי" שהוצג במסגרת החלטת מליאת הרשות שהתפרסמה במהלך ספטמבר 2013.
  • מודל הגילוי האמור יחול מעתה ואילך, לגבי הנפקות עתידיות של אגרות חוב ויכלול הוראות גילוי נוספות המקנות מידע מהותי לצורך שמירה על עניינם של מחזיקי אגרות החוב.

לחוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של עיקרי החלטת מליאת הרשות  בפורמט PDF לחץ/י כאן.

להורדת החלטת מליאת הרשות כפי שפורסמה בפורמט PDF לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל ובמסגרת החוזרים המקצועיים הנזכרים לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של החלטת האכיפה החשבונאית ושל החלטת מליאת הרשות ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחן המלא.