פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
הנחייה בדבר גילוי נדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי

הנחייה בדבר גילוי נדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי

חוזר מקצועי 2/2013

עיגון הנחייה בדבר גילוי נדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי ושיפור הגילוי הניתן בדוחות בגין ההון החוזר של התאגיד

עיגון הנחייה בדבר גילוי נדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי ושיפור הגילוי הניתן בדוחות בגין ההון החוזר של התאגיד

6 ינואר 2013

 

ביום 30 בדצמבר 2012, פורסמו ברשומות תיקונים לתקנות ניירות ערך בנושאים הבאים (להלן: "התיקונים"):

א. עיגון הנחיית הגילוי הנדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי ותיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל – 1970

התיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן – "התקנות"), מעגן בתקנות, כהסדר קבע ותחת מספר שינויים (לרבות בהקשר של "סימני אזהרה" כאמור בתקנה 10 (ב) (14) לתקנות), את הנחית הגילוי שפרסמה הרשות לפי סעיף 36א(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, בדבר הגילוי הנדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי אשר פקעה לאחרונה באופן סופי (לאחר שהוארך תוקפה בשנה נוספת על-ידי שר האוצר) בחלוף כשנתיים ממועד פרסומה.

ב. שיפור הגילוי אודות ההון החוזר של התאגיד

התיקון לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף), התשכ"ט-1969 מתייחס לגילוי הניתן להון החוזר של התאגיד במסגרת פרק תיאור עסקי התאגיד הן בדוחות העיתיים והן בתשקיף.

במסגרת התיקון נקבע, בין היתר, כי במידה וקיים הבדל בין ההון החוזר כפי שמחושב על סמך נתוני הדוחות החשבונאיים (הון חוזר) ובין ההון החוזר לתקופה של שניים עשר חודשים, בנוסף לדרישת הגילוי בגין ההון החוזר, יינתן גילוי גם להון החוזר לתקופה של שניים עשר חודשים (באמצעות מתן הסבר למהות ההבדל ביניהם במתכונת טבלאית).

לתשומת ליבכם, התיקונים הינם בתוקף בהתייחס לדוח התקופתי של שנת 2012.

יובהר כי האמור לעיל ובחוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של עיגון התיקונים לתקנות ניירות ערך ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא.

מומלץ כי החברות אשר עשויות להידרש בגילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי, תיוועצנה עם יועציהן המשפטיים לטובת הבטחת עמידתן בדרישות התקנות במתכונתן העדכנית.