פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 35/2013

הצעות חקיקה בנושא הקלות ופיתוח שוק ההון

חוזר מקצועי 35/2013 

הצעות חקיקה בנושא הקלות ופיתוח שוק ההון – קובץ חקיקה ראשון מעודכן לאחר הערות הציבור

מחלקה מקצועית – אוקטובר 2013

בשנים האחרונות, חל גידול משמעותי בהיקף הרגולציה על שוק ההון, עקב שורה של גורמים בהם אפשר למנות את התפתחות שוק ההון וגיוון הגורמים הפועלים בו, התפתחות תופעות אשר חייבו מענה רגולטורי (דוגמת שכר הבכירים), משברים בשוק ההון אשר העלו צורך בהתאמת היקף האכיפה ועוד.

הגידול בהיקף הרגולציה בא לידי ביטוי בהסדרה של תחומים חדשים כמו גם בהרחבת הפיקוח על תחומים קיימים. הגידול בהיקף הרגולציה בשוק ההון אינו תופעה ייחודית לישראל והוא משקף מגמה כלל עולמית ולעתים משקף נטייה להציב סטנדרטים של התנהגות ופיקוח שאינם נופלים מהמקובל בשווקים מפותחים בכדי לייצר קרקע נוחה להשקעות זרות בישראל ולסייע לחברות ישראליות לקיים פעילות בינלאומית. עם זאת, מובן שהרגולציה על שוק ההון חייבת להיות מידתית ומאוזנת בכדי שלא להסב עלויות ניכרות שלא לצורך לגורמים המפוקחים ואף להרתיע גורמים להמשיך ולפעול או להיכנס לשוק ההון.

במסגרת התכנית האסטרטגית הרב שנתית שפרסמה רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות") בחודש ספטמבר 2012 (במסגרת "מפת הדרכים – של רשות ניירות ערך") נכללו כזכור שלושה יסודות עיקריים: רגולציה, דה רגולציה (הקלות לגורמים המפוקחים תוך – שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים) ופיתוח שוק.

מפת הדרכים כללה גם מתווה של הקלות מוצעות להערות הציבור, ובו עשרות הצעות להקלות לכלל הגורמים המפוקחים, ובכלל זה ביטול כפילויות מסוימות בדרישות הגילוי, סטנדרטיזציה של סוגי הדיווחים וביטול דרישות המכבידות יתר על המידה על הגופים המפוקחים. במקביל פעלה הרשות גם במישור פיתוח שוק ההון, למשל בהקמת ועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח, אשר המלצותיה צפויות להתפרסם בקרוב (ב- 4 ביוני 2013 פורסם דוח הביניים של הועדה).

כפי שפורסם על ידי הרשות בעבר, מרבית ההקלות שהוצגו מחייבות תיקוני חקיקה (בין בחקיקה ראשית ובין במסגרת תקנות).  כיוון שמדובר במספר רב מאוד של הקלות, בנושאים שאינם קשורים בהכרח זה לזה, כוונת הרשות היא לרכז את תיקוני החקיקה במספר פעימות, הן לצורך קבלת הערות הציבור הן לצורך קידום ההליכים בכנסת.

על רקע האמור לעיל, פורסמו בחודשים האחרונים להערות הציבור נוסחי חקיקה להקלות שונות ברגולציה, לרבות הפרסומים "הצעות חקיקה בנושא הקלות ופיתוח שוק ההון – קובץ חקיקה מס' 1 בהמשך למתווה ההקלות" מיוני 2013 וכן "הקלות לחברות קטנות: קובץ תקנות" ו- "הקלות בתשקיפים" מסוף מאי 2013 (לקישור לחוזר מקצועי משולב בנושאים אלה לחץ/י כאן). 

לאחר קבלת הערות הציבור וקיום הליך בחינה והטמעה של ההערות האמורות במקרים בהם נמצא על ידי הרשות לנכון לעשות כן, פרסמה הרשות בספטמבר 2013 הצעת חקיקה מעודכנת שעניינה כאמור, הקלות ברגולציה וכותרתה "הצעות חקיקה בנושא הקלות ופיתוח שוק ההון – קובץ חקיקה ראשון מעודכן לאחר הערות הציבור" (להלן – "קובץ החקיקה המעודכן").

בהתאם לנוהל ייזום אסדרה לפיו פועלת הרשות, כולל קובץ החקיקה המעודכן, בין היתר, את עיקרי הערות הציבור ואת התייחסות סגל הרשות אליהן. הרשות מציינת כי  קובץ החקיקה המעודכן כולל את הפעימה הראשונה של החקיקה ובמקביל מקדמת הרשות חקיקת המשך שעניינה אף הוא, הקלות ברגולציה.

בהמשך לפרסום קובץ החקיקה המעודכן, תפעל הרשות לקידום החקיקה בשיתוף משרדי הממשלה והכנסת.

התיקונים העיקריים בקובץ החקיקה המעודכן עוסקים בהקלות בתחום האכיפה (מסלול העיצומים הכספיים המוטלים על-ידי רשות ניירות ערך), הארכת התקופה לגיוס כספים על פי תשקיפי מדף, הרחבת הנסיבות לסיום חובות הדיווח של תאגידים מדווחים, הקלות שונות בתחום קרנות הנאמנות והקלות בתחום בעלי הרישיון. בנוסף, בין התיקונים המוצעים נכללו גם עניינים שוליים יותר, שאינם מהווים הקלה לגורמים המפוקחים, אך מוצע לתקנם בהזדמנות זו אגב ביצוע ההקלה או כתנאי למתן ההקלה.

לחוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של חלק מהנושאים המטופלים בקובץ החקיקה המעודכן בפורמט PDF לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל ובחוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של קובץ החקיקה המעודכן ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו.

להורדת טיוטת קובץ החקיקה המעודכן בפורמט PDF לחץ/י כאן.