article banner

בטיחות וגהות תעסוקתית

.

ארז מימון

מנהל מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית

מנהל מחלקת בטיחות וגהות תעסוקתית

ליצירת קשר

רקע

מחלקת בטיחות וגהות בחברתנו מנוהלת על ידי ארז מימון, לשעבר ראש מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה וחוקר תאונות עבודה ראשי.

המחלקה מתמחה בנושאים הבאים:

 • ייעוץ וביקורת בטיחות לחברות מובילות.
 • חקירה ובירור של אירועי בטיחות.
 • ייעוץ בגיבוש תוכנית אכיפה פנימית בתחום הבטיחות בארגון.
 • בקרה מקצועית על תרגילי חירום.
 • ביקורת בתחום הגנת הסביבה.
 • ביקורת בתחום מוסדות חינוך.

הערך המוסף עבורכם

 • הפחתת הסיכויים להעמדתו לדין של התאגיד ומנהליו בתחום הבטיחות והגהות.  
 • בחינת אפקטיביות השקעתכם בתחום בטיחות.
 • הפחתת הסיכויים להתרחשותו של אירוע בטיחותי.
 • הפחתת הסיכויים להתנערותה של חברת הביטוח עקב התנהלות הארגון.
 • גישור על הפער הקיים בין אחריותם של מנהלים למידת הבנתם בתחום הבטיחות.

תכנית אכיפה פנימית לתחום הבטיחות

ראיון עם ארז מימון בערוץ 14

ראיון עם ארז מימון ב"גלי ישראל"

מהפכת הבטיחות השקטה והשפעתם על תאגידים ונושאי משרה