article banner

בטיחות וגהות תעסוקתית

מנהל מחלקת בטיחות וגהות תעסוקתית

ארז מימון

מנהל מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית

מנהל מחלקת בטיחות וגהות תעסוקתית

ליצירת קשר

רקע

כולנו עדים לשינוים  שחלים בשנים האחרונות בהתייחסות של הרשויות והציבור לתחום תאונות העבודה ומחלות המקצוע, שינויים שמעצימים את אחריותם של מנהלים: מחקיקת חוקים חדשים בתחום, הכפפת חקירת תאונות העבודה ליחידת להב 433 והחמרה בדין הפלילי והאזרחי ע"י הרשות השופטת.

פאהן קנה ניהול בקרה, בעלת ניסיון עתיר שנים בתחום ניהול סיכונים מוודאת שהארגון שלכם עומד בהוראות החוק, ובכך מספקת לכם ולארגון את ההגנה המיטבית.

שירותי מחלקת בטיחות וגהות תעסוקתית

 • סקר סיכוני בטיחות וגהות ועמידה בדרישות החוק - בחינה לעומק של עמידת הארגון ומנהליו בדרישות הדין בתחום הבטיחות בעבודה וגהות. הסקר מספק למנהלי הארגון תמונה מהימנה על המצב בארגון. קיומו של ממונה בטיחות בארגון לא מפחיתה את אחריות ההנהלה לבטיחות והגהות בארגון, עבודתנו כן. אנו נסקור כ- 100 חוקים ותקנות שונים ונוודא שמשאבי הארגון בבטיחות מושקעים במקומות הנכונים.  

 • בדיקת רציפות שיגרת הבטיחות בארגון - תחום הבטיחות והגהות  דורש שמירה על מוכנות תמידית של מערך הבטיחות. עם זאת, השגרה והעומס היומיומי מקשות על כך. אנו מציעים לכם שירות של סיקורים קצרים שיבוצעו בארגונכם בתאום אתכם, אך ללא ידיעת מערך הבטיחות שלכם. בדיקות אלו יאפשרו לארגונכם תהליך של למידה ושיפור מתמיד.
   
 • תנו לנו לתרגל את מערך החירום שלכם - כחלק ממערך הבטיחות והגנת הסביבה הנכם מחויבים להחזיק ולתרגל פעם בשנה, צוות מענה לחירום, שאמור להכיל אירוע בהתהוותו ולמזער את הנזקים. אנשינו, בעלי ניסיון עשיר בתרגול ארגונים במצבי חירום, אש, חומ"ס, חוסן מנטלי, ייבנו יחד אתכם תרגיל שמשקף את המציאות, יפעילו ויבקרו אותו, ויחד עם אנשיכם יפיקו לקחים לשיפור וטיוב המערך.

 • חוות דעת מומחה בתחום הבטיחות והגהות - כאשר התרחש אירוע בטיחותי עם נפגעים,  ללא נפגעים או כמעט תאונה, יש לתחקרה באופן מקצועי כדי למנוע את התאונה הבאה ולעיתים להיערך לתביעה משפטית. מומחים שלנו יעמידו לרשותכם את מיטב ניסיונם רב השנים, בתחום חקירת אירועי בטיחות קשים ומרכבים,  כדי לנתח את האירוע ולהפיק ממנו את המיטב.  

הערך המוסף עבורכם

 • הפחתת הסיכויים להעמדתו לדין של התאגיד ומנהליו בתחום הבטיחות והגהות.  
 • בחינת אפקטיביות השקעתכם בתחום בטיחות.
 • הפחתת הסיכויים להתרחשותו של אירוע בטיחותי.
 • הפחתת הסיכויים להתנערותה של חברת הביטוח עקב התנהלות הארגון.
 • גישור על הפער הקיים בין אחריותם של מנהלים למידת הבנתם בתחום הבטיחות.

ראיון עם ארז מימון בערוץ 14

ראיון עם ארז מימון ב"גלי ישראל"

מהפכת הבטיחות השקטה והשפעתם על תאגידים ונושאי משרה