לארז מימון, מנהל התחום בפאהן קנה, ניסיון עשיר מאוד בחקירת אירועי בטיחות ומיצוי תהליך הפקת הלקחים מהם, הן מתפקידיו השונים בצה"ל, כדוגמא ראש ענף ניסויים, הן מתפקידו כחוקר תאונות ראשי והן מחקר אירועים אזרחיים שונים להם נדרשנו בשנים האחרונות). שירות זה יעזור למנהלים להבין את שורש הנסיבות שהובילו לאירוע ויעזור לארגון להוביל מהלך שימזער את הסיכוי להתרחשותו של אירוע בטיחותי זהה או דומה לו.

הנהלת הארגון ומערך הבטיחות שלו מחויבים לחקור אירועי בטיחות שונים בארגון, זאת במטרה לברר את הנסיבות שהובילו להתרחשות התאונה, אך עוד יותר מכך בכדי שיוכלו לפעול באופן מושכל להפיק לקחים ולמנוע התרחשותה שלתאונה דומה בעתיד.

לא אחת קיים ניגוד עניינים בקרב הגוף החוקר את התאונה (בד"כ ממונה הבטיחות או וועדת הבטיחות) שכן הגוף שחוקר את האירועים הינו למעשה אותו גוף שהיה אמור לעזור למערך ההנהלה למנוע את התרחשותם של התאונה שאותו הוא נידרש לחקור. לא זאת ועוד, הרי שקיימת חשיבות גם לאופן ביצוע התחקיר והניסיון של החוקר בתחום זה.

עיקרי הפעילויות שמבוצעות במסגרת חקר/בירור מקצועי לאירועי בטיחות: 

  • הגעה לאזור האירוע.
  • תשאול עובדים ומנהלים.
  • בחינת מערך המסמכים הארגוניים הקשורים באופן ישיר ועקיף לאירוע.
  • בדיקת מערך ההדרכה בהקשר לאירוע.
  • זמני תגובה של מערך החירום הפנים ארגוני והחיצוני והערכת יעילותם.
  • עבודה ע"פ מתודולוגיית 5M בה חוקרים את כלל הנושאים שיכולים הסביר את התאונה (אדם, מכונה, סביבה, משימה וניהול).
  • יישום לקחים מתרגילים קודמים.
  • הפקת דו"ח והצגתו.

 

בטיחות וגיהות

Erez Maimon תמונת פרופיל ארז מיימון
דירקטור, מנהל מחלקת בטיחות וגהות תעסוקתית
ארז מימון