article banner

בקרה מקצועית על תרגיל מערך החירום של הארגון

מערך הבטיחות של הארגון מחויב לכלול צוות חירום שתפקידו לפעול באופן מידי ומיטבי בהתרחשו של אירוע בטיחותי או סביבתי (שריפה, התחשמלות, חורים מסוכנים וכו').

תכליתו של צוות זה, הינה מצד אחד להציל חיים ומצד שני לצמצם את ממדי האירוע והשלכותיו על הארגון והסביבה עד הגעת כוחות החירום. מעבר להקמתו של צוות זה, נידרש לנתח ולבנות מאגר של "מיקרים ותגובות" שעל פיהם יפעל הצוות ואחת לשנה נידרש לתרגל צוות זה.

ממונה הבטיחות הוא, בד"כ, זה שבונה את הצוות, מתרגל אותו ומפיק דו"ח על ביצועיו. בכדי לבחון באופן אובייקטיבי ומזווית הראייה הנכונה להנהלת הארגון, אנו מלווים את מערך הבטיחות בבניית תרחיש תרגול מתאים, ומשמשים כבקרה עליונה על איכות ביצועי הצוות והתאמתו לצרכי הארגון האמתיים.  

עיקרי הפעילויות שמבוצעות במסגרת הבקרה על תרגיל חירום:

  • השתתפות בדיון הערכות לתרגיל.
  • המלצה על תרחישים שנכון לתרגילם.
  • בחינת תקנות הציוד של צוות החירום.
  • שילוב מנהלים בשטח בתרגיל.
  • בחינת הערכות לחבירה לכוחות חירום.
  • זמני תגובה והתאמתם למצופה.
  • יישום לקחים מתרגילים קודמים.
  • השתתפות בתחקיר התרגיל ומתן המלצות מקצועיות.
  • הפקת דו"ח והצגתו.

בטיחות וגהות

בטיחות וגיהות

ארז מימון

דירקטור, מנהל מחלקת בטיחות וגהות תעסוקתית

ליצירת קשר