עיקרי הנושאים שייבחנו בסקר הבטיחות המקיף:

 • קיום של מערך בטיחות כנדרש בחקיקה ומתאים למאפייני הארגון.
 • בחינת עומק למספר מרכיבים בתוכנית ניהול הבטיחות של הארגון.
 • מעורבות מנהלים בתחום הבטיחות (ניתן דגש גם על מידת החשיפה של מנהלים בדין הפלילי).
 • בטיחות בהעסקת קבלני משנה כולל בדיקה באחד מאתרי העבודה שלהם.
 • קיומם של נהלי בטיחות בתחום הבטיחות וגהות ובדיקה של מידת יישום.
 • תהליכי העבודה בתחום הבטיחות בין בעלי התפקידים השונים במערך הבטיחות בחברה.
 • תאונות עבודה שהתרחשו, חקירתם ויעילות הפקת הלקחים מהם.
 • תהליכי בקרה על ציוד המחויב בדיקה.
 • מערך חירום במפעל והתאמתו למגוון הסיכונים בארגון.
 • הדרכות עובדים (עובד גובה, עובד כשיר, תמצית סיכונים). 
 • קיומם של אישורים רגולטורים שונים. 
 • עבודה במשרות בהיבט הבטיחות והחקיקה.
 • בדיקת מידת החשיפה של מנהלים לתחום הבטיחות בעבודה במקרה של אירוע בטיחותי.
 • במסגרת הסקר ינותחו מסמכי בטיחות  שונים, יבוצע סיור שטח ויתושאלו עובדים ומנהלים.

סיקור בטיחות

Erez Maimon תמונת פרופיל ארז מיימון
דירקטור, מנהל מחלקת בטיחות וגהות תעסוקתית
ארז מימון