פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 20/2013

תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) – שינויים ועדכונים

חוזר מקצועי 20/2013 

תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) – שינויים ועדכונים

מחלקה מקצועית – יוני 2013

בחודש מאי 2013 פורסמו הפרסומים החשבונאיים להלן:

  • תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 36, ירידת ערך נכסים – תיקון זה מבהיר בדבר דרישות הגילוי הנוגעות לסכום בר ההשבה (recoverable amount) של נכסים שאינם כספיים אשר חלה ירידה בערכם בנסיבות בהן הסכום בר ההשבה התבסס על השווי ההוגן בניכוי עלויות מימוש.
  • פרשנות מספר 21 בנושא היטלים (IFRIC 21, Levies) – הפרסום מהווה פרשנות לתקן חשבונאות בינלאומי 37, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (IAS 37). מטרת הפרשנות, לספק הנחיות בנוגע לטיפול החשבונאי (תוך התמקדות בעיתוי ההכרה) בהתחייבויות לתשלום היטלים אשר הושתו על ישויות על ידי גורמים ממשלתיים ואשר אינם בגדר תשלומי מסים על ההכנסה.

שני הפרסומים החשבונאיים אשר נזכרו לעיל ייכנסו לתוקף בהתייחס לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2014, או לאחר מכן בדרך של יישום למפרע. יישום מוקדם אפשרי תוך מתן גילוי לעובדה זו.

יודגש כי הסקירה המובאת במסגרת החוזר המקצועי אינה בגדר ייעוץ מקצועי ואינה מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של הפרסומים.