פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 6/2013

משרד המשפטים והוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה- IASB)

חוזר מקצועי 6/2013 – מסמך מרכז לשנת 2012

סקירת פרסומים עיקריים של הרשות לניירות ערך

24 ינואר 2013

עם סיום שנת 2012 אנו מתכבדים להציג בפניכם מסמך מרכז הבנוי משלושה חלקים מרכזיים, הסוקר את עיקרי פרסומי הרשות לניירות ערך, משרד המשפטים והוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה- IASB) כפי שאלה פורסמו במהלך שנת 2012, לרבות פרסומים המתייחסים לתקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ותקני חשבונאות בינלאומיים מתוקנים אשר הינם בתוקף באופן מנדטורי החל מהרבעון הראשון של שנת 2013.

כמו כן, בחלקו האחרון של המסמך מוצגת להלן תוכנית העבודה העדכנית של ה- IASB הכוללת פרסומים הצפויים להתפרסם במהלך החודשים הבאים וכן רשימת תקנים ופרשנויות חדשים ותיקונים לתקנים קיימים שמועד תחילתם חל/יחול בשנים 2012-2015.

המסמך מאגד במסגרת כוללת אחת את תוכנם של חוזרים בנושאים מקצועיים ופרסומים נלווים שהופצו על ידי המחלקה המקצועית במרוצת השנה החולפת לרבות, בין היתר, הפרסומים להלן מן העת האחרונה (דצמבר 2012):

  • עמדת סגל משפטית 105-25 בדבר קיצור הדוחות;
  • עיגון הנחייה בדבר גילוי נדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי ושיפור הגילוי הניתן בדוחות בגין ההון החוזר של התאגיד;
  • טיוטת תיקון תקנות ניירות ערך (הבהרות והתאמות לתקנות מסוימות, עדכון דרישות גילוי קיימות וביטול דרישות גילוי אחרות);
  • טיוטת תיקון תקנות ניירות ערך בעניין חתימה על דוחות כספיים המצורפים לתשקיף, לדוח הצעת מדף ולדוחות עסקה עם בעל שליטה והצעה פרטית;
  • הצעה לעיגון "הנחיית גילוי בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה" בתקנות ניירות ערך;
  • פניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים;
  • פניות מקדמיות נבחרות בנושאים משפטיים.

אנו תקווה כי תמצאו עניין במסמך מרכז זה ושהוא יהווה כעזר עבורכם על מנת לרכז, באמצעות הפרסומים השונים, את ההיבטים החשובים לצורך הכנת הדוחות התקופתיים השנתיים הקרובים וכן לצורך היערכות לקראת הדיווח הכספי הרבעוני של שנת 2013.

יובהר כי האמור במסמך זה מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של כלל הפרסומים המופיעים במסגרתו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחם המקורי של הפרסומים והעדכונים השונים.

מסמך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי.

לקישור להורדת המסמך המרכז לחץ/י כאן.