פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 13/2013

נאותות בחינת הנחת העסק החי

חוזר מקצועי 13/2013 

ממצאים בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי

מחלקה מקצועית – מרץ 2013

סגל רשות ניירות ערך (להלן – "סגל הרשות"), הבוחן כחלק משגרת עבודתו את נאותות הגילוי והדיווח הכספי, מבצע בין השאר, גם בדיקות שוטפות באשר לנאותות וסבירות האופן בו הנהלות ורואי חשבון מבקרים של תאגידים מדווחים מעריכים את הנחת העסק החי, וכן לגבי איכות הגילוי שנכלל בדוחות הכספיים באשר למצבם הפיננסי של תאגידים מדווחים.

בחינת סגל הרשות הצביעה, בחלק מהמקרים, על קיומם של ליקויים וכשלים מהותיים ביחס לסבירות ואופן ביסוס הנחת העסק החי שהונחה ביסוד הדוחות הכספיים על ידי הנהלות ורואי החשבון המבקרים של התאגידים המדווחים וביחס להיקף ואיכות הגילוי שניתן על ידי תאגידים אלו. ממצאי סגל הרשות כללו, בין היתר, סוגיות הקשורות עם הסתמכות על גורמים מקלים, נוסח הפניית תשומת הלב שנכללה במסגרת דוח רואה החשבון המבקר, היקף ואיכות הגילוי שנכלל במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים, תקופת בחינת נאותות הנחת העסק החי ועוד.

סגל הרשות מצא לנכון לשתף את הציבור בממצאיו באמצעות פרסום דוח ממצאים כאמור, המדגיש בפני התאגידים המדווחים ורואי החשבון המבקרים נושאים לגביהם הוא סבור כי יש להסב תשומת לב מיוחדת בעת הערכת מוסכמת העסק החי בדוחות כספיים שיפורסמו בעתיד. 

להורדת חוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של ליקויים וכשלים אשר זוהו על ידי סגל הרשות ואשר קיבלו ביטוי בדוח הממצאים לחץ/י כאן [ 211 kb ].

להורדת דוח הממצאים כפי שפורסם על ידי סגל הרשות לחץ/י כאן.