פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 32/2013

הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך בנושא שינוי מתכונת אימוץ כללי

חוזר מקצועי 32/2013

הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך בנושא שינוי מתכונת אימוץ כללי החשבונאות הבינלאומיים (IFRS) – נוסח מתוקן לאחר הערות הציבור

מחלקה מקצועית – ספטמבר 2013

בחודש אפריל 2013 פרסמה רשות ניירות ערך (להלן –  "הרשות"), טיוטת הצעה להערות הציבור לתיקון תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע – 2010, בנושא "שינוי מתכונת אימוץ כללי החשבונאות הבינלאומיים (IFRS) – הצעה לביטול האפשרות לאימוץ מוקדם" (להלן – "ההצעה לתיקון").

במסגרת ההצעה לתיקון, על רקע הניסיון שנצבר מאופן אימוצם של תקנים חדשים שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) כמו גם על רקע הרצון ליצור השוואתיות בין הדיווח הכספי של התאגידים המדווחים השונים ומתן זמן היערכות ולמידה ליישום תקנים חדשים, הוצע כי תשונה מתכונת אימוץ תקני ה- IFRS באופן אשר ברירת המחדל תהיה כי תקני חשבונאות חדשים (לרבות כללים חשבונאיים חדשים, הבהרות, תיקונים לתקנים קיימים ואף שיפורים נקודתיים), אשר יפורסמו לאחר כניסתו לתוקף של תיקון זה, אינם ניתנים לאימוץ מוקדם אלא הם ייושמו רק עם מועד תחילתם המחייב.

לאחר בחינת הערות הציבור פורסם ביום 8 בספטמבר 2013 נוסח מתוקן של ההצעה לתיקון (להלן – "הנוסח המתוקן"). במסגרת הנוסח המתוקן מוצע כי יחול שינוי משמעותי במתווה המקורי שנשקל כאמור לעיל באופן כדלקמן:

  • ברירת המחדל תתהפך – מוצע כי תקנים חדשים יהיו ניתנים לאימוץ מוקדם אלא אם הרשות, לאחר שנועצה במוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, תורה על איסור אימוצם המוקדם.
  • פרק הזמן אשר יוקנה לרשות לקבלת ההחלטה – מוצע כי עם פרסומו של תקן חדש לרשות יוקנה פרק זמן של 6 חודשים לקבלת החלטה האם יש לאסור את אימוצו המוקדם. עוד מוצע כי בפרק זמן זה חברות לא יוכלו לאמץ את התקן באימוץ מוקדם על מנת שתהיה עקביות בדיווח הכספי שלהן וכן בינן לבין חברות אשר ימתינו להחלטת הרשות בדבר האפשרות לאימוץ מוקדם.
  • סוגי התקנים עליהם יחול המתווה המוצע – המתווה המוצע יהא תקף לכלל הפרסומים החשבונאיים (היינו, ללא אבחנה בין "תקני ליבה" ו- "תקני יישום" כפי שהוצע לדוגמה על ידי לשכת רואי חשבון בישראל).
  • סוגי החברות – הרשות נסוגה מכוונתה כי תיעשה אבחנה בין סוגי תאגידים הפועלים בענפים שונים. ולפיכך, ההחלטה בדבר אימוץ מוקדם לגבי פרסום חשבונאי (היינו, להותיר את ברירת המחדל או לאסור אימוץ מוקדם) תחול באופן זהה על כלל התאגידים. יחד עם זאת, כפי שהוצע במקור במסגרת ההצעה לתיקון, עדיין מוצע כי לרשות תיוותר הסמכות לאפשר לתאגיד מסוים לאמץ באימוץ מוקדם גם אם התקבלה החלטה לאסור על אימוץ מוקדם.

בהתאם לנוסח המתוקן מועד תחילת התיקון לתקנות ניירות ערך יהא 30 יום מיום פרסומו.

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה של עיקרי הנוסח המתוקן של ההצעה לתיקון ואינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא.

לקישור לנוסח המתוקן של ההצעה לתיקון כפי שפורסם על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.