פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 18/2013

דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2013

חוזר מקצועי 18/2013 

דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2013 הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך

מחלקה מקצועית – אפריל 2013

לצורך עריכת הדוחות הכספיים לתקופות הביניים של שנת 2013 של החברות הכפופות לחוק ניירות ערך ותקנותיו מצורפים קישורים כדלקמן:

  • לדוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2013 הערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 34 ובהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970 לחץ/י כאן.
  • למידע הכספי הנפרד לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2013, הדרושים בהגשה מכוח תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970, בפורמט PDF לחץ/י כאן.
  • לדוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2013 (Example Interim Consolidated Financial Statements) הערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 34, כפי שפורסמו על ידי צוות ה-IFRS  של רשת Grant Thornton,לחץ/י כאן.

הדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 34. דוחות אלו כוללים, בין היתר, את דרישות הגילוי שנקבעו במסגרת תקני IFRS חדשים, הבהרות לתקנים חדשים, שיפורים לתקני IFRS וכן דרישות גילוי בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970.

לנוחיותכם במסגרת פתיח לדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים נכלל מזכר המפרט בדבר עיקרי השינויים ביחס לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2012.

יצויין כי בינואר 2013 נכנסו לתוקף מספר לא מבוטל של תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ותיקונים לתקנים אשר השפעתם על הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים עשויה להיות מהותית. בכדי לסייע בהתמודדות עם היישום לראשונה של התקנים החדשים ועם בחינת השפעתם האפשרית על הדוחות הכספיים, הופצו במהלך שנת 2012 חוזרים מקצועיים אשר כללו סקירה תמציתית של עיקרי התקנים האמורים, הוראות המעבר שלהם והשפעתם האפשרית על הדוחות הכספיים. למזכר המחלקה המקצועית אשר הופץ בימים האחרונים בהקשר זה לחץ/י כאן.

הדוחות הכספיים הנפרדים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2013 ערוכים בהתאם לעקרונות תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 ולתוספת העשירית לתקנות אלה.

הדוחות הכספיים לדוגמה נועדו להוות כלי עזר ובקרה חשוב בעריכת הדוחות הכספיים והעמידה בדרישות הגילוי מכוח תקני IFRS ומכוח תקנות ניירות ערך. עם זאת, הם אינם כוללים את כל האפשרויות הקיימות בתקינה הבינלאומית ובתקנות ניירות ערך ואין לראות בשימוש בהם כייעוץ או מתן חוות דעת.

יצוין כי בהמשך השנה עשויים להתפרסם עדכונים לדוחות הכספיים לדוגמה.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או לצורך מתן הבהרות נוספות ככל שיידרש.