article banner

שנת 2020

 

חוזר 23/2020 - דיווח על מינוי, הפסקה ומצבת נושאי משרה בכירה

חוזר 22/2020 - עדכוני תקינה חשבונאית ישראלית (Israeli GAAP) - תקן חשבונאות מספר 40 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים

חוזר 21/2020 - עמדת סגל משפטית 103-41 גילוי מרוכז של מנגנוני ההגנה בשטרי נאמנות

חוזר 20/2020 - עמדת סגל חשבונאית מספר 19-3 הטיפול החשבונאי בנוגע לוויתורים בדמי שכירות המיוחסים לתקופת משבר הקורונה

חוזר 19/2020 - עמדת סגל חשבונאית 23-1: גילוי אודות הנחות ששימשו לאומדן שווי הוגן נטו של נכסים ביולוגיים בתאגידי הקנאביס הרפואי

חוזר 18/2020 - עדכוני תקינה חשבונאית ישראלית (Israeli GAAP) - מזכר לדיון בדבר הכרה בהכנסה של קבלן בונה

חוזר 17/2020 - עדכוני תקינה חשבונאית ישראלית (Israeli GAAP) - תקן חשבונאות ישראלי מספר 41 בדבר גילויים בהקשר לצד קשור

חוזר 16/2020 - הודעה לחברות: שאלות ותשובות בקשר לתקופת משבר הקורונה

חוזר 15/2020 - דוח ממצאים בדבר תגמולים לבעלי שליטה, לקרוביהם ולמנכ"ל החברה

חוזר 14/2020 - דוח ממצאים בנושא ביקורות שמאויות מקרקעין של שני נכסי נדל"ן מניב הממוקמים בארה"ב

חוזר 13/2020 - תיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות (IFRS 16) בדבר שינויים בדמי שכירות בעקבות משבר הקורונה

חוזר 12/2020 - עדכוני תקינה חשבונאית בינלאומית (IFRS)

חוזר 11/2020 - עמדת סגל חשבונאית מספר 99-7 בדבר השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 2020

חוזר 10/2020 - דוחות כספיים לדוגמה לתקופת ביניים של שנת 2020 הערוכים בהתאם לתקני ה- IFRS ותקנות ניירות ערך

חוזר 9/2020 - עדכוני תקינה חשבונאית ישראלית (Israeli GAAP) - הנחיה מקצועית 2020/1 גילויים בדבר השפעת משבר הקורונה בדוחות הכספיים לתקופות המסתיימות עד וכולל 31 בדצמבר 2019

חוזר 8/2020 - תיקון מוצע לתקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות (IFRS 16) בדבר שינויים בדמי שכירות בעקבות משבר הקורונה

חוזר 7/2020 - ארכה במועד פרסום הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2020

חוזר 6/2020 - הודעת יו"ר הרשות לניירות ערך, ענת גואטה, בדבר החלטה על מתן הקלות לתעשייה המפוקחת על מנת לסייע בהתמודדות עם השלכות השפעת וירוס הקורונה על שוק ההון

חוזר 5/2020 - ארכה במועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2019

חוזר 4/2020 - הודעה לחברות - גילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים

חוזר 3/2020 - עמדת עמדת סגל חשבונאית מספר 13-7: גילוי בדבר חשיפה להפסקת השימוש בריבית הליבור

מסמך מרכז לשנת 2019: סקירת תמצית פרסומים עיקריים של רשות ניירות ערך, הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה- IASB) והמוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

חוזר 2/2020 - עדכוני תקינה חשבונאית ישראלית (Israeli GAAP) - הצעה לתקן חשבונאות מספר 40 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים

חוזר 1/2020 - עדכוני תקינה חשבונאית ישראלית (Israeli GAAP) - הצעה לתקן חשבונאות ישראלי מספר 41 בדבר גילויים בהקשר לצד קשור