פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 11/2020

עמדת סגל חשבונאית מספר 99-7 בדבר השפעות משבר הקורונה

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

עמדת סגל חשבונאית מספר 99-7

בדבר השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 2020

בתקופה האחרונה פוקד את העולם אירוע גלובלי בעל השלכות מאקרו כלכליות משמעותיות שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה במדינות רבות ברחבי העולם, לרבות ישראל (להלן - "משבר הקורונה" או "המשבר").

השלכות משבר הקורונה והפעולות למניעת ההתפשטות מציבות אתגרים משמעותיים על פלח רחב של תאגידים מדווחים בשוק ההון, הפועלים בענפים עסקיים שונים. לאור זאת, העת הנוכחית מאופיינת באי ודאות משמעותית בקשר עם המשך התפשטות הנגיף ומידת עוצמתו, וכן לגבי אופן ומשך היציאה מהמשבר, ובשינויים המשתנים באופן מהיר.

מפרוץ המשבר פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן – "סגל הרשות") הודעות סגל, עמדות סגל והקלות שונות בקשר לדיווחי והתנהלות התאגידים המדווחים בתקופה זו. בתחילת חודש מרץ פורסמה הודעת סגל באשר לגילוי הנדרש בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של התאגידים המדווחים (להלן - "הודעת הסגל").

במסגרת הודעה זו הדגיש סגל הרשות את החשיבות במתן מידע מפורט, מדויק ובזמן אמת בדיווחי התאגידים המדווחים (הן בדיווחים המידיים והן בדיווחים העיתיים) לציבור המשקיעים, בדבר השלכות משבר הקורונה על הפעילות העסקית, ככל שאלה מהותיות או עלולות להיות מהותיות

על רקע האמור לעיל, ביום 11 במאי 2020, פורסמה עמדת סגל חשבונאית מספר 99-7 בדבר השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 2020 (להלן - "עמדת הסגל").

עמדת הסגל עוסקת במתן דגשים באשר לגילוי הנדרש במסגרת הדוח העיתי לרבעון הראשון של שנת 2020 ולדוחות העתיים העוקבים לפי העניין בקשר להשלכות התפשטות נגיף הקורונה. דגשים אלה נוגעים לגילויים הנדרשים במסגרת דוח הדירקטוריון בהתאם להוראות תקנות הדוחות, לגילויים הנדרשים במסגרת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) ודגשים בקשר למספר נושאים נוספים.

לקישור לעמדת הסגל כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות

בפורמט PDF לחץ/י כאן [623KB].

יובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית של עיקרי עמדת הסגל ובמסגרת החוזר המקצועי אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מלאה של עמדת הסגל ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה. עוד מומלץ כי חברות תסתייענה ביועציהן המשפטיים במשמעויות אפשריות שונות הנובעות מעמדת הסגל כאמור.