פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 6/2020

הודעת יו"ר הרשות לניירות ערך - מתן הקלות לתעשייה המפוקחת

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

הודעת יו"ר הרשות לניירות ערך, ענת גואטה

בדבר החלטה על מתן הקלות לתעשייה המפוקחת על מנת לסייע בהתמודדות עם השלכות השפעת וירוס הקורונה על שוק ההון

בהמשך להודעת סגל רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות" ו- "הרשות", לפי העניין) מיום 8 במרץ 2020, אודות הגילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים ועל רקע הנחיות ממשלת ישראל מיום 14 במרץ 2020 בקשר עם המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה, פרסמה יו"ר הרשות, ענת גואטה (להלן - "יו"ר הרשות"), ביום 16 במרץ 2020 הודעה בדבר החלטה על מתן הקלות שנועדו לסייע לגופים המפוקחים, נוכח השפעת וירוס ה- COVID-19 על שוק ההון הישראלי (להלן - "ההודעה").

יו"ר הרשות ציינה בדבריה כדלקמן:

 • "הרשות עוקבת אחר הנעשה בארץ ובעולם ובהתאם פעלה ופועלת לגבש צעדים מתאימים, תוך שמירה על עניינם של ציבור המשקיעים. הרשות החליטה כאמור על מתן הקלות לתעשייה המפוקחת וזאת לאחר שקוים סבב שיחות עם נציגי כל הגופים המפוקחים על מנת לוודא רציפות תפקודית ויכולת מתן שירותים לציבור".
 • "הרשות מעודדת את כל הגורמים הרלוונטיים לפתוח בדיאלוג לבחינת השלכות המשבר לשם מציאת פתרונות מימוניים מתאימים לצליחת המשבר לטובת ציבור המשקיעים והחברות כאחד".
 • "הרשות מודעת ללחצים הכבדים המופעלים על יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים הניצבים בחזית למול הציבור, אשר נוכח האירועים החריגים לעיתים עלול להתנהל באופן נמהר".
 • "משקיעים צריכים לשים לנגד עיניהם את הצרכים האישיים שלהם בהסתכלות ארוכת טווח. הרשות ממליצה לציבור המשקיעים, לכלכל את צעדיהם בקור רוח, תוך הסתייעות בגורמי מקצוע מורשים כגון, מנהלי תיקים ויועצי השקעות, אשר מחויבים בחובות אמון כלפי המשקיעים".

במסגרת הפגישות עדכנה יו"ר הרשות כי לאור החשיבות הגלומה בפעילות הסדירה של הבורסה ושרשרת המסחר לכלכלת ישראל, הרשות יחד עם פיקוד העורף, מיפתה את רשימת הפעילים הקריטיים לחירום על מנת לאפשר את הרציפות התפקודית של הבורסה, המסחר בבורסה ושוק ההון בכללותו.

בנוסף, יו"ר הרשות הביעה את נכונותה למצוא פתרונות ולשקול מתן הקלות, בהתאם להערכת מצב שמקיימת הרשות, במטרה לסייע ולהקל על התנהלות הגופים בתקופה זו, תוך איזון ושמירה על עניינים של ציבור המשקיעים.

כמו כן, יו"ר הרשות עדכנה כי הרשות פועלת למול יתר הרגולטורים הפיננסיים לבחינת צעדים נוספים הדרושים בעת הזו לסיוע לשוק ההון בראי המשק.

הרשות העמידה צוותים ייעודיים הפועלים במתכונת מיוחדת (24/7) למתן שירות לצרכים ולפניות של  הגופים המפוקחים.

להלן רשימת ההקלות שפרסמה הרשות:

 1. מתן ארכה של 30 יום לתאגידים מדווחים לפרסום הדוח התקופתי לשנת 2019, עד ליום 30 באפריל 2020.
 2. מתן ארכה למנהלי תיקים ויועצי השקעות במועד פרסום הדוח השנתי בנוגע להון עצמי וביטוח לשנת 2019 לתקופה של 60 יום.
 3. מתן הקלות בדיווח למנהלי קרנות נאמנות.
 4. פרסום הבהרה בדבר אפשרות ביצוע רכישות של ניירות ערך על ידי החברה או בעלי שליטה לאחר פרסום מידע כספי מקדים, בהתאם להנחיות הרשות - בהקשר זה יצוין כי בשים לב לפניות של תאגידים לסגל הרשות בימים האחרונים אודות האפשרות לבצע על בסיס עמדת סגל משפטית 105-32: "דוחות כספיים כמידע פנים ודיווח נתונים כספיים" גם רכישות עצמיות או הצעת רכש עצמית של ניירות ערך על ידי התאגיד ("עסקאות רכישה עצמית")
 5. בעת הנוכחית ובסמוך למועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2019, סגל הרשות הבהיר במסגרת הודעה לחברות בנושא כי מקום בו תאגיד מפרסם דוחות כספיים מקדימים הערוכים בהתאם לעמדת סגל 105-26: "דיווח מקדים לדוחות הכספיים", אשר במסגרתם נכללו הנתונים הכספיים העיקריים, אזי אין מניעה מביצוע עסקאות רכישה עצמית על-ידי התאגיד בשל כך שטרם פורסמו הדוחות הכספיים.
 6. עם זאת, על התאגיד לוודא לפני ביצוע עסקאות הרכישה העצמית כי אין בידיו מידע מהותי אחר, בין שהוא צפוי להיכלל בדוח התקופתי שלא במסגרת הדוחות הכספיים ובין שאינו צפוי להיכלל בו (לדוגמא מידע שעוכב פרסומו בדבר משא ומתן מהותי), או לחלופין לפרסם מידע כאמור בטרם יבצע את עסקאות הרכישה העצמית (לקישור להודעת הרשות בנושא בפורמט PDF לחץ/י כאן).
 7. פרסום הבהרה בדבר אפשרות לקיים אספות כלליות וישיבות דירקטוריון באמצעים  טכנולוגיים לפגישות מרחוק.
 8. הרחבת אפשרות לקיום עסקאות מתואמות בקרנות סל גם אל מול מי שאינו מנהל כספי אחרים.
 9. פרסום הבהרה אשר תעניק גמישות בנושא תיעוד שיחות ייעוץ השקעות.

לחוזר המחלקה המקצועית אודות הגילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים בפורמט PDF לחץ/י כאן.

לקישור להודעת יו"ר הרשות בדבר החלטה על מתן הקלות לתעשייה המפוקחת  בפורמט PDF לחץ/י כאן.