article banner
חוזר מקצועי 18/2020

עדכוני תקינה חשבונאית ישראלית (Israeli GAAP)

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

מזכר לדיון בדבר הכרה בהכנסה של קבלן בונה

בחודש יולי 2020 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן - "המוסד לתקינה") את "מזכר לדיון בדבר הכרה בהכנסה של קבלן בונה'' (להלן - "מזכר לדיון" או "המזכר").

המזכר פורסם על מנת על מנת לקבל תגובות והערות טרם גיבוש הצעה לתקן בנושא הכרה בהכנסה אשר עתידה להיות מבוססת על עקרונות תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות (IFRS 15). ניתן להעביר הערות ותגובות הציבור בנוגע למזכר לדיון, למוסד לתקינה, בכתב או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת iasb@iasb.org.il עד ליום 20 באוקטובר 2020.

בעקבות כוונת הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה לאמץ כאמור את עקרונות IFRS 15 הוקם צוות מקצועי ('צוות הכנסות') שעליו הוטל לבחון ולגבש מסמך חשבונאי המבוסס על IFRS 15, תוך התאמה למציאות הכלכלית החשבונאית בישראל, שיהווה תשתית לפרסום תקן שיסדיר את הטיפול החשבונאי בהכרה בהכנסות מחוזים על לקוחות (להלן - "התקן החדש").

המזכר לדיון עוסק בתחולתו של התקן החדש ובפרט בסוגיה האם יש להחיל את התקן החדש על הכנסות של קבלנים יזמים חלף תקן חשבונאות מספר 2, הקמת בניינים למכירה (להלן - "תקן 2"). במסגרת המזכר מפורטים עיקרי ההבדלים בין IFRS 15 לבין תקן 2 בנושא קבלנים יזמים. 

לקריאת חוזר מקצועי בנושא בפורמט PDF לחץ/י כאן [ 229 kb ].

לקישור למזכר לדיון באתר המוסד לתקינה בפורמט PDF לחץ/י כאן [262KB]. 

אנו ממליצים לחברות אשר המזכר לדיון רלוונטי להן להעיר הערות ולהשתתף בהליך ההתקנה והשימוע הציבורי.

יובהר כי האמור לעיל ובחוזר המקצועי אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של המזכר לדיון.