article banner
חוזר מקצועי 15/2020

דוח ממצאים בדבר תגמולים לבעלי שליטה, לקרוביהם ולמנכ"ל החברה

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

בחודש יוני 2020, פרסמה רשות ניירות ערך דוח ריכוז ממצאים בנושא תגמולים לבעלי שליטה, לקרוביהם ולמנכ"ל החברה (להלן - "דוח הממצאים").  דוח הממצאים מהווה תוצר של מחלקת ביקורת והערכה בשיתוף עם מחלקת תאגידים (להלן - "סגל הרשות") והינו מבוסס על ביקורת רוחב בנושא תגמולים לבעלי שליטה, לקרוביהם ולמנכ"ל החברה, בארבעה תאגידים מדווחים (להלן - "הביקורת" ו-"חברות המדגם" בהתאמה).

במסגרת הביקורת נבחנו התגמולים שניתנו לבעלי שליטה, לקרוביהם ולמנכ"ל החברה בחברות המדגם, בתקופה מיום 1 בינואר 2017 ועד 31 בדצמבר 2018, לעניין אישורם בהתאם להוראות הדין, התאמתם להסכמי ההתקשרות והסכמי העסקה וכן לעניין הגילוי שניתן אודותיהם.

דוח הממצאים מפרט מספר סוגיות מרכזיות שעלו במסגרת הביקורת וזאת במטרה לשקף בפני תאגידים מדווחים את עמדות סגל הרשות בכל הנוגע לסוגיות אלה.

לקריאת חוזר מקצועי בנושא בפורמט PDF לחץ/י כאן. [ 141 kb ]

לקישור לדוח הממצאים כפי שפורסם על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן [336KB].

 

יובהר כי האמור במסגרת החוזר המקצועי אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מלאה של דוח הממצאים ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. עוד מומלץ כי חברות תסתייענה ביועציהן המשפטיים במשמעויות אפשריות שונות הנובעות מדוח ממצאים כאמור.