פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 7/2020

ארכה במועד פרסום הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2020

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

לאור הנחיות ממשלת ישראל במהלך השבועות האחרונים בקשר עם המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה והשלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים, בהמשך להודעת סגל רשות ניירות ערך (להלן – "סגל הרשות" או "הרשות") מיום 16 במרץ 2020 בדבר ארכה במועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2019 ובהתאם לסמכות הקבועה בסעיף 36(ח) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 (להלן - "חוק ניירות ערך"), מודיע סגל הרשות כדלקמן:

  • בנסיבות החריגות הקיימות, תינתן ארכה של 30 יום לתאגידים המדווחים להגיש את הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2020, כך שמועד פרסומו יחול לא יאוחר מיום 30 ביוני 2020, חלף 31 במאי 2020.
  • חברות הבוחרות ליישם את הארכה בפרסום הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2020, נדרשות לפרסם דוח מיידי למשקיעים במועד קבלת ההחלטה שלא להגיש את הדוח עד המועד הרגיל או עד ליום 31 במאי 2020, לפי המוקדם מביניהם.
  • אין באמור כדי לגרוע מהחובה לדווח כל דיווח אחר במועדו. על כל תאגיד לוודא את יכולתו לשמור על הרציפות הדיווחית ומוכנותו לפרסם דיווחים מיידיים ותקופתיים באמצעות מערכת המגנ"א כנדרש על פי דין ובמועדים הקבועים בחוק ניירות ערך ובתקנותיו.

לחוזר המחלקה המקצועית אודות הגילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים בפורמט PDF לחץ/י כאן.

נוכח אי הוודאות העשויה להתקיים בכל הנוגע לנושא מוצע כי הישויות השוקלות דחייה במועד ההגשה של דוחותיהן הרבעוניים לרבעון הראשון לשנת 2020 תיוועצנה ביועציהן המשפטיים.